Srozumitelnost práva (SP)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0942/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt se zaměří na koncept srozumitelnosti {práva, judikatury...} a jeho vývoj v kontextu judikatury soudů České republiky (především Ústavního soudu ČR). V teoretické rovině je „srozumitelnost“ často postulována jako nutná podmínka k tomu, aby se vůle určité autority mohla vůbec nazývat řádem (viz např. Fuller, L. L. The Morality of Law), v praktické rovině se pak jedná o požadavek, jehož nedodržení v případě soudních rozhodnutí zakládá důvod pro jejich zrušení (viz např. § 219a OSŘ).
Projekt bude sledovat tyto dvě naznačené roviny. Ve své teoretické rovině se zaměří na teoretické a právní zakotvení konceptu srozumitelnosti práva/judikatury a jeho proměny v kontextu rozvoje nových komunikačních technologií. Nebude se omezovat pouze na kontext ČR, ale obsáhne i srovnávací rozměr problematiky. V praktické rovině pak zmapuje vývoj konceptu srozumitelnosti v české judikatuře (především v judikatuře ÚS ČR) po roce 1993.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.