Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2013

Project Identification
MUNI/A/0705/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt bude v r. 2013 pokračovat v zapojení doktorandů oboru český jazyk do synchronního i diachronního výzkumu češtiny, ale tentokrát podpoří zejména ty, kteří se v projektu řešeném v r. 2012 profilovali jako nejlepší. Pod vedením prof. P. Karlíka (synchronní výzkum) a prof. J. Pleskalové (diachronní výzkum) budou do řešení projektu zapojeni studenti doktorského studia, jejich vedoucí a ve funkci konzultantů podle potřeby i ostatní členové Ústavu českého jazyka FF MU a externí pracovníci. Výzkum diachronní naváže na výsledky bádání projektů ukončených v r. 2011 i v současnosti řešených (viz Odborná charakteristika projektu). Bude pokračovat výzkum staré a střední češtiny a její grafiky. Výzkum synchronní bude definován konkrétními vědeckými úkoly pro jednotlivé studenty. Jde o pokračování 6 projektů, které již běží – vedle společného projektu Osobní zájmena. Uvedené výzkumy budou zakončeny tím, že jejich autoři připraví pro Nový encyklopedický slovník češtiny příslušné heslo. Mezistupněm bude nabídnutí jeho článkové verze jazykovědnému časopisu k publikování. V obou základních liniích výzkumu se bude nadále rozvíjet elektronické zpracovávání jazyka s využitím metod korpusové lingvistiky a automatických analyzátorů češtiny. Studenti se budou podílet i na korpusovém zpracování a lingvistické analýze korespondenčních textů (zaměří se především na oblast příznakového lexika a na vývoj epistolární etikety). Výsledky výzkumu učitelů i studentů budou prezentovány na doktorandském workshopu, na Dnu otevřených dveří, na konferencích doma i v zahraničí a v periodikách. Do projektu budou zapojeni i talentovaní studenti magisterského studia, u nichž se rovněž předpokládá účast na výzkumu v rámci uvedených projektů a zpracovávání diplomových prací souvisejících s výzkumnou problematikou.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.