Česká literatura 19. století v metodologické diskusi - nový kurz

Project Identification
FRVS/571/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je příprava a zevedení nového jednosemestrálního kurzu (přednášky s cvičením) v rámci navazujícího (magisterského studia české literatury na FF MU. Nově zaváděný kurz reaguje na potřebu užší specializace a profilace studentů magisterského studijního programu, ale i následného programu doktorského, v němž bude rovněž nabízen. Kurz Česká literatura 19. století v metodologické diskusi klade důraz na využití aktuálně diskutovaných poznatků metodologie literární vědy v bádání o české literatuře l9. století. Na konkrétním literárněhistorickém materiále bude prověřován přínos jednotlivých badatelských škol (pozitivistické, duchovědné, strukturalistické, marxistické, receptivně-estetické atd.) pro výklad české literatury 19. století, koncentrovaný v různých literárněhistorických syntézách, zejména v dějinách české literatury, potřeba jejichž nového uchopení se v posledních letech mezi literárněvědnými bohemisty intenzivně řeší. V návaznosti na aktuální odbornou diskusi bude v přednáškách a v cvičeních reflektován i podíl jinojazyčného literárního materiálu (zejména německojazyčného) na utváření české literatury 19. století. Kurz je rozvinutím a prohloubením znalostí získaných v bakalářském studijním programu v rámci seminářů a přednášek jak z české literatury 19. století, tak i z teorie literatury, metodologie a komparatistiky a bude pro studenty vodítekm, jak využít teoretický instrumentář při interpretaci konkrétních literárních textů z české literatury 19. století. Kromě řešitelky se několika přednášek s cvičením ujmou pozvaní odborníci, kteří studentům zprostředkují vhled do zcela aktuálních problémů literárněvědné bohemistiky. Kurz může být využit pro více studijních oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.