Česká pohádka 19. století ve středoevropském kontextu

Project Identification
FRVS/858/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace výběrového kurzu pro bakalářský studijní program Česká pohádka 18. století, jenž byl navrhovatelem projektu vyučován v loňském roce, prostřednictvím vzniku elektronické databáze textů primární a sekundární literatury vztahující se k připravované výuce. Kurz se úzce váže k povinným kruzům bakalářského a magisterského programu Česká literatura 19. století a rozvíjí znalosti a dovednosti zde získané. Česká pohádka 19. stol. bude v inovovaném výběrovém kurzu ÚČLaK interpretována ve srovnání s ostatními národními literaturami, zejména s germánskými a slovanskými. Kurz bude proto nabízen rovněž studentům ostatních filologických oborů a také studentům zahraničním, kteří na FF MU studují. Dostupnost děl vztahujících se k žánru pohádky je velmi omezená, což se týká nejen knižních fondů FF MU, jenž by byldatabází textů obohacen, ale i knižních fondů v České republice vůbec. Četba je přitom základním předpokladem jak pro pochopení tohoto tématu, tak pro rozvoj literárněvědné rešeršní a kritické kompetence studentů bohemistiky. Elektronická databáze textů by umožnila komplexní poznání zpřístupněním prvních nebo jinak unikátních vydání děl, ale i dalších hodnotných textů, které jsou pro poznání a hlubší studium této problematiky ze srovnávacího hlediska zásadní. Pohádce je věnována pozornost především v rámci národních literatur, připravovaná výuka ovšem toto omezení chce překonat, zabývat se pohádkou ve středoevropském kontextu, hledat nové souvislosti a přispět k interkulturnímu nazírání tohoto fenoménu. Práce studentů s elektronickou podobou textů mimo jiné bude realizována v e-learningovém systému FF MU a bude rozvíjet počítačovou gramotnost účastníků, bez které se ve své budoucí profesi neobejdou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.