Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2016

Project Identification
MUNI/A/0863/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V roce 2016 bude projekt účelně restrukturován, tak aby odpovídal hlavním proudům doktorského studia na Ústavu českého jazyka FF MU v Brně. Změny v organizační struktuře doktorského studia (podzim 2015) byly vedením ÚČJ a oborovou komisí pečlivě připraveny v koordinaci se změnami doktorského studia na FF MU připravovanými v rámci budoucí reakreditace. Od začátku akademického roku 2015/2016 byly pro podporu studentů doktorského studia vytvořeny čtyři pracovní skupiny dle zaměření, a to (a) skupina pro diachronní výzkum češtiny, dialektologie a etymologie pod vedením prof. J. Pleskalové a doc. P. Koska, (b) skupina pro synchronní výzkum češtiny metodami generativní gramatiky vedená dr. P. Cahou a dr. M. Zikovou, (c) skupina pro výzkum češtiny v rámci korpusové a počítačové lingvistiky pod vedením doc. K. Osolsobě a (d) skupina pro výzkum češtiny se zaměřením na stylistiku pod vedením dr. M. Křístka. Skupiny by měly studentům umožnit odborné vedení, které na pravidelných setkáních budou ve spolupráci se školiteli poskytovat vedoucí jednotlivých skupin, a vzájemnou komunikaci uvnitř skupiny. Práce skupin má přispět studentům k získání zpětné vazby pro výzkum a vytvořit prostor pro komunikaci o odborných problémech, jimiž se studenti v rámci studia a při přípravě disertačních prací zabývají. Účast na těchto setkáních chceme nabízet i talentovaným studentům magisterského studia, aby tito mohli získat lepší představu o průběhu doktorského studia na Ústavu českého jazyka, pokud mají v úmyslu o ně usilovat. Podpora ve formě stipendií bude zaměřena na studenty, kteří se aktivně účastní odborných konferencí, publikují v odborném tisku, zapojí se do přípravy odborných akcí organizovaných pracovištěm.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.