Project information
Příprava a vydání zahraniční monografie věnované dialogickému vyučování (Monografie - dialogické vyučování)

Project Identification
MUNI/E/1006/2016
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem navrhovaného projektu je příprava a vydání vědecké monografie v anglickém jazyce v prestižním zahraničním nakladatelství. Empirické nálezy publikované v této monografii budou originální v mezinárodním měřítku, díky čemuž bude kniha aspirovat na zařazení do Pilíře II. Peer review hodnocení kvality vybraných výsledků.
Navrhovaná monografie navazuje na projekt GA13-23578S: Učitel a žáci v dialogickém vyučování financovaný GA ČR. V rámci tohoto projektu jsme realizovali akční výzkum zaměřený na otázku, zda je možné proměnit praxi českých učitelů základních škol v souladu s konceptem tzv. dialogického vyučování. Podstatným nálezem bylo zjištění, že ve chvíli, kdy se promění komunikační jednání učitelů (začnou klást více autentických otázek, poskytovat žákům uptake, vytvoří podmínky pro otevřenou diskusi), změní se citelně také komunikační chování žáků (jejich repliky se prodlouží a obohatí se o argumentaci a zdůvodňování). Vedle toho, že jsme prokázali změnu ve způsobu komunikace, jsme se detailně zabývali otázkou, jak probíhal proces změny. Série videonahrávek, kterou jsme pořídili u každého z učitelů, nám umožnila sledovat individuální trajektorie, jimiž účastníci v průběhu programu procházeli. Hlavní obecný závěr zní, že vývoj u žádného z učitelů nebyl lineární – střídaly se fáze, v nichž sledované indikátory rychle rostly, s fázemi zpomalení změny či přímo propadu indikátorů. Své nálezy jsme průběžně publikovali v českých i zahraničních časopisech (viz příloha) a připravili jsme rukopis české monografie pro nakladatelství Munipress. O mezinárodním přesahu našeho empirického bádání svědčí publikace článku v Teaching and Teacher Education, časopise s velkým impaktem, Q1 (Šeďová et al., 2016).
Empirická data, která jsme v rámci tohoto projektu získali, jsou ovšem tak rozsáhlá, že je v této chvíli dále zpracováváme s použitím pokročilých statistických nástrojů (vícenásobní lineární regrese). Ověřujeme, jak se v průběhu vzdělávacího programu pro učitele proměňovala přítomnost principů dialogického vyučování. Naše výsledky umožní porozumět tomu, proč je změna parametrů komunikace ve školní třídě tak obtížná a umožní hledat cesty, jak proces změny facilitovat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.