Project information
Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (Keramika jako kulturní dědictví)

Project Identification
DG18P02OVV020
Project Period
3/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
The Moravian Museum Brno
University of West Bohemia in Pilsen
Museum of Vysočina
Archaia Brno o.p.s.

Projekt pod názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví naplňuje v rámci globálního cíle č. 2. (Kulturní dědictví) všechny tři specifické cíle. Specifický cíl č. 2.1 – Středověká keramika jako předmět výzkumu a jako muzejní předmět a exponát zahrnuje navržení metodiky optimálních postupů při post-exkavačním zpracování středověké keramiky od laboratorního zpracování, konzervátorsko-restaurátorských prací, deskripce, fotografické a 3D dokumentace až po evidenci a archivaci dat pomocí formalizovaných systémů (databází) pro potřeby muzejní evidence. Součástí bude také metodika postupů archeometrického studia keramiky. Výsledkem bude certifikace vybraných a inovátorských metodických postupů a památkvé metodiky a vytvoření odborné knihy, která bude metodickým nástinem při zpracování středověkých keramických souborů. V rámci řešení specifického cíle č. 2.2 – Středověká keramika jako technologický problém budou vyvíjeny postupy, nástroje a technologie v archeometrickém výzkumu keramiky. Vyvíjené postupy a technologie budou testovány na bázi experimentálního výzkumu; snahou bude získání maxima informací o technologických aspektech keramiky za minimalizace destruktivních zásahů a rizik. Smyslem bude získání detailních informací o struktuře keramického materiálu, který může být využit nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervačního a restaurátorského postupu, či dalších preventivních opatření. Záměrem specifického cíle 2.3. – Středověká keramika jako předmět prezentace a edukace (Keramika a veřejnost) je zpřístupnění výsledků dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií pro potřeby prezentace a edukace, a to pomocí 1) vytvořeného integrovaného otevřeného systému webových stránek - tzv. repozitáře, 2) archeologického internetového virtuálního muzea středověké keramiky. Výsledky výzkumu budou zpřístupněny široké veřejnosti realizací výstavy: „Keramika ve vrcholně středověké společnosti“.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.