Project information
Aktuální problémy mediálního výzkumu III

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1216/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, které spojuje důraz na proměnu mediálního prostředí spolu s nutností tyto změny reflektovat, důraz na důležitost médií v každodennosti a jejich roli v procesu získávání informací a formování veřejného mínění – zejména se zaměřením na informace politické a zpravodajské. Projekt svým záběrem pokrývá samotné tvůrce mediálních obsahů (novináře a politiky), mediální obsahy (zpravodajské i politické obsahy tvořené v tradičních médiích i na online sociálních sítích), i praxe samotných příjemců obsahů či uživatelů médií. Projekt tak má ambice na dílčích výzkumech popsat současné proměny na poli komunikace a médií – a to specificky například na výzkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na výzkumu prezidentských voleb, a na výzkumu tzv. migrační krize. Projekt navazuje na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ a zahrnuje jak sběry dat, tak zejména analýzu kvalitativních a kvantitativních dat ze všech tří oblastí: obsahy médií, data od tvůrců obsahů v tradičních médiích i tvůrců online obsahů (např. novináři, politici) a příjemce těchto obsahů a uživatele médií. Cílem projektu je zejména podpora doktorských výzkumníků a dalších magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách. Projekt v sobě zároveň propojuje mediálně-vědní, politologické a psychologické akcenty. Výstupem z projektu budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, účast na konferencích, výzkumná zpráva z dílčí části výzkumu a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu (a případně další podpoření studenti) prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.