Struktury část-celek napříč jazyky

Investor logo
Project Identification
GA20-16107S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je analyzovat, jak je koncept část-celek začleněn do gramatiky přirozeného jazyka. Rozsah bádání bude dvojí. Empirický výzkum se bude zaměřovat na morfosyntax a sémantiku řady jazykových výrazů, které vyjadřují vztah část-celek mezi entitami denotovanými pomocí lexikálních jednotek, např. různé typy partitivních konstrukcí, proporcionální kvantifikátory a také určité druhy adjektiv typu `celý' a kvantifikační výrazy typu `dvojitý'. Empirický výzkum bude založen na analýze materiálu z několika jazyků. Konkrétně, budeme zkoumat data z angličtiny, češtiny, polštiny, ruštiny, němčiny, nizozemštiny, italštiny, portugalštiny, čínštiny a japonštiny. Data budou excerpována z reprezentativních jazykových korpusů a analyzována z hlediska interakce mezi relevantními morfosyntaktickými a sémantickými jevy. Teoretická část bude zaměřena na vytvoření formálního modelu založeného na mereotopologii pro vysvětlení dat. Navržené hypotézy budou testovány v rámci psycholingvistických experimentů.

Publications

Total number of publications: 55


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.