Faktory ovlivňující identifikaci a rozvoj mimořádně nadaných žáků

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1137/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zaměřuje na tři důležitá témata související s identifikací a rozvojem nadaných žáků. Cílí jak na faktory, které determinují výkonnost a rozvoj této populace žáků v akademických oblastech (výzkum metakognice), tak i na proměnné, které zasahují do samotného procesu jejich vyhledávání a identifikace (výzkum posuzovací škály a diagnostické hry). Komplexní uchopení celé problematiky umožní lépe a zejména podrobněji popsat jak kognitivní a metakognitivní specifika nadané populace, tak i případné možnosti a rizika procesu identifikace. Projekt tedy dává příležitost tematicky i koncepčně přímo navázat na dřívější projekty specifického výzkumu, i na projekty GAČR a TAČR. V rámci nich byla sesbírána zajímavá a doposud nepublikovaná data, vztahující se zejména k faktorům, jež determinují výkon žáků v rámci herní diagnostiky, i k přesnosti odhadů úrovně schopností žáků z pohledu jejich učitelů či rodičů. Navržený projekt počítá i s novými sběry dat, která budou na větších souborech dětí a škol ověřovat důležité vztahy a souvislosti zejména v ose učitel – žák – rodič – psycholog. Výstupy těchto výzkumných studií budou cíleny do odborných zahraničních i místních periodik. Mohou být následně také impulzem pro projekty aplikovaného výzkumu, či nalézt přímé uplatnění v pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxi.

Results

In this project, we managed to collect large data sets and to publish 3 studies. One of them is published in a prestigious American journal.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.