Tradičný nacionalizmus medzi idealizmom a realitou menšinovej politiky na príklade pôsobenia Antona Granatiera (Granatier)

Project Identification
MUNI/A/1347/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Verejné pôsobenie Antona Granatiera od 30. do 50. rokov zaujímavo reflektuje premeny uvažovania slovenskej politickej reprezentácie o etnickej povahe štátu a mieste rôzne definovaných skupín v ňom. Od pôsobenia v osvetových spolkoch a starostlivosti o "zahraničných krajanov" pred druhou svetovou vojnou po aktívnu účasť na organizácii usídľovania reemigrantov po nej, Granatierova vízia pozitívneho nacionalizmu zaujímavo prepája rôzne predstavy o skladbe obyvateľstva (najmä) slovenského juhu. Účelom predkladaného projektu bude osvetliť Granatierove spoločenské a politické postoje a zmapovať rolu, ktorú Anton Granatier zohral v pôsobení Osídľovacieho úradu pre Slovensko a v takzvaných reslovakizačných akciách.
Výskum sa bude opierať najmä o pramene, nachádzajúce sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (osobný fond Anton Granatier) a o archiválie z pôsobenia Oblastných úradovní Osídľovacieho úradu pre Slovensko (vo fondoch vysunutých pracovísk ŠA Košice, ŠA Banská Bystrica a ŠA Žilina). Archívne dokumenty budú doplnené Granatierovou vlastnou spisbou (publicistická tvorba pre periodiká Nový Svet, Legionár a samostatné publikácie, najmä Etnické rozhranie slovensko-maďarské). Zaujímavý doplnok výskumu môže predstavovať reflexia vnímania Antona Granatiera v maďarskej historiografii.
Výstupom projektu bude vedecká správa mapujúca stav výskumu o danej problematike a obsah a dostupnosť archívnych fondov vzťahujúcich sa k pôsobeniu Antona Granatiera, a receznia na tematicky príbuznú publikáciu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.