Project information
The Formation of Multi-ethnic Complex Societies in Early Medieval Moravia. Collective Action Theory and Interdisciplinary Approach (Formation)

Project Identification
GX21-17092X
Project Period
1/2021 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Charles University

Hlavním cílem projektu je výzkum vzniku a dynamiky raně středověké moravské společnosti a populace v době dlouhého trvání (od 6. do 10. stol.). Bádání je zaměřeno na formování sociálních a etnických skupin, společenskou strukturu a chování, varianty ve způsobu vládnutí a změny mezi kolektivní a autokrativním způsobem vlády. Paradigmatický posun k teorie společného jednání umožní vysvětlit diversitu a změny v raně středověké společnosti a integrovat data ze střední Evropy do nového proudu globálního komparativního výzkumu předmoderních států. Klíčovou proměnnou pro pochopení těchto procesů je rozsah a charakter sociálně-ekonomických sítí – např. příbuzenství nebo interakce mezi mocnými a ovládanými. Základem projektu je komplexní analýza raně středověkých sídlišť a pohřebišť z jižní Moravy. Archeologický a antropologický výzkum bude obohacen o nové interdisciplinární přístupy, jako např. archeogenetika či digitální morfometrie.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.