Project information
Human testing: Experimental methods for investigating human behaviour and thought

Project Identification
MUNI/CORE/0720/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Experimentální metody pro zkoumání lidského chování a myšlení jsou společné mnoha vědním oborům napříč disciplínami a zkoumanými tématy. Tento metodologický překryv slouží jako nástroj pro interdisciplinární spolupráci, protože poskytuje základní principy sdílené přírodními i sociálními vědami. Zkoumání chování a myšlení člověka zároveň přináší specifické výzvy, jak z hlediska metodologie, tak v oblasti etiky výzkumu, která se stává stále důležitější součástí výzkumu než kdy dříve. Ve veřejném diskurzu je sociálněvědný výzkum často dezinterpretován, opomíjen nebo vnímán jako banální. Experimentální výzkumy na lidských subjektech jsou přitom stavebními kameny současných postupů při práci s lidskými zdroji, osobnostním rozvoji, kritickém zpracovávání informačních zdrojů či zavádění nových veřejných či firemních politik. Porozumění zdrojům těchto postupů a kritické zhodnocení jejich relevance tak patří mezi klíčové dovednosti vysokoškolsky vzdělané osobnosti.
V kurzu bude studentům představen historický vývoj metody experimentu pro zkoumání lidského myšlení a chování, specifické nástroje a podoby experimentu (např. laboratorní, terénní, přirozený experiment), současná podoba experimentálního výzkumu v různých společenskovědních a humanitních oborech (např. religionistika, psychologie, dějiny umění, pedagogika, ekonomie) i nejčastější chyby v jejich popularizaci. Kurz se zaměří na problematické otázky determinismu a svobodné vůle, komplexity sociálních jevů a možnosti výzkumné kontroly, nízké procento úspěšných replikací a hnutí open science. Cílem kurzu je poskytnout studentům dostatečné množství inspirativních příležitostí k učení a rozvoji jejich poznatkové základny, stejně jako k rozvoji dovedností, mezi které patří zejména kritická interpretace původních výzkumných studií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.