Project information
Homer's epics as bestsellers of global literature (HOBBIT)

Základy evropské společnosti stojí na antické řecké a latinské kultuře. Ta je však i v dnešním propojeném světě studována především z perspektivy moderních národů. Současná specializace akademických disciplín pak daný trend ještě prohlubuje. V rámci překračování národně omezených pohledů a limitů tzv. národních literatur nabídne tento kurz pohled na fenomén homérských eposů jako produktů globální mediteránní ústní slovesnosti, respektive literatury dávného starověku, které se staly věčnou inspirací všech kultur následujících, včetně té současné. V obecné rovině bude studenty motivovat k tomu, aby se zamýšleli nad komplexními vztahy mezi literaturou a např. politickými dějinami, a prohloubí tak jejich schopnost uvažovat o procesech, na jejichž základě vzniká význam textů a jak je následně kreativně aplikován.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.