Interní a externí relace v díle Ludwiga Wittgensteina (Interní a externí relace)

Project Identification
MUNI/21/MAC/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
internal and external relation;Ludwig Wittgenstein

Téma projektu jsou pojmy interní a externí relace v díle rakouského filosofa L. Wittgensteina. Britský filosof F. Bradley tvrdil, že veškeré relace jsou interní, což jej vedlo k monistickému závěru, že svět je ve své podstatě tvořen jediným předmětem. Tuto tezi napadli hlavně B. Russell a G. Moore tvrzením, že podmínkou našeho poznání je pluralita předmětů a existence vztahů, tj. relací mezi těmito předměty. Relace mezi na sobě nezávislými předměty nazýváme externími.
Wittgenstein byl žákem obou naposledy zmíněných filosofů a ve svém raném díle do jisté míry převzal i jejich pojmový aparát. Pojmy interní a externí relace hrají klíčovou roli v jeho Traktátu. Také Wittgenstein připouští existenci jak externích, tak i interních relací. Kromě logických interních relací, jež připouštěli empiricky založení Russell a Moore, postuluje Wittgenstein také interní relace mezi jménem a jím označovaným faktem. Z tranzitivity interních relací odvozuje existenci interních relací mezi jednotlivými situacemi a tím se v jistém smyslu přibližuje Bradleyho pozici. Interní relace ale podle něj nemohou být vyjádřeny ve smysluplné větě, mohou se pouze ukazovat. Ve svém pozdním díle nachází Wittgenstein interní relace mimo jiné i v popisu našeho nitra čili ve filosofii psychologie. Vnitřní stavy (jako např. emoce) nemůžeme chápat jako objekty, jež jsou analogické objektům vnějšího světa, nýbrž jako síť vztahů pramenících z jazyka, kterým k popisu nitra užíváme.
Kontroverze mezi Bradleym na jedné straně a Russellem a Moorem je dostatečně rozpracována v sekundární literatuře. Problematice relací u L. Wittgensteina je naproti tomu věnována menší pozornost a neexistuje žádná významnější práce, jež by ji systematicky zpracovala.
Interním relacím se věnuji ve své disertační práci o analytických teoriích metafory (Analytische Theorien der Metapher). Tento projekt bych chtěl chápat jako další krok na cestě k systematickému zpracování problematiky relací u všech výše zmíněných autorů.

Results

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.