Oscilační frekvence regulační smyčky homeostázy krevního tlaku v závislosti na citlivosti baroreflexu ve frekvenčním pásmu 0.07-0.12 Hz

Warning

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English The oscillation frequency of blood pressure control loop in dependence on baroreflex sensitivity in the frequency range 0.07-0.12 Hz
Authors

SVAČINOVÁ Jana HONZÍKOVÁ Nataša MOUDR Jiří

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Index citlivosti baroreflexu (BRS) kvantifikuje schopnost baroreflexu tlumit výkyvy krevního tlaku prostřednictvím změn tepových intervalů (TI). Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK (fo) souvisí s trváním zpětnovazebné smyčky regulace krevního tlaku a pohybuje se v rozmezí 0.07-0.12 Hz (tzv. rytmus nízkofrekvenční - LF). Na této regulaci se podílí aktivita sympatických a parasympatických nervů. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry hodnota fo souvisí s velikostí BRS ve skupině mladých zdravých jedinců. Metody: Skupině 135 zdravých jedinců (68 žen, 67 mužů) ve věku 21+-1 let byl kontinuálně registrován krevní tlak, ze kterého byly tep po tepu odečítány hodnoty TI a systolického tlaku (STK). BRS bylo spočítáno spektrální metodou v podobě zesílení přenosové funkce z STK na TI, tedy jako podíl spektra vzájemné korelace TI a STK ku výkonovému spektru STK. Index BRS byl odečítán na frekvenci s nejvyšší vzájemnou korelací TI a STK ve frekvenčním pásmu 0.07-0.12 Hz, tedy na oscilační frekvenci fo (kterou jsme též zaznamenávali). Byly uvažovány jen ty hodnoty BRS, které mají koherenci TI a STK vyšší než 0.7. Spočítali jsme korelaci fo s BRS a TI (Pearsonův korelační koeficient). Dále jsme vytvořili matematický model baroreflexní regulace krevního tlaku, který simuluje změny fo při různých nastaveních BRS. Výsledky: Charakteristika souboru: TI 834 +- 114 ms, STK 117 +- 12 mmHg, fo: 0.0915 +- 0.011 Hz, BRS: 8.25 +- 2.3 ms/mmHg. BRS koreluje s fo (r = 0.265, p = 0.002); TI koreluje s fo záporně (r = -0.3688, p menší než 0.0001). Protože fo negativně koreluje s TI, bylo BRS korigováno na průmětné TI. Následně jsme spočítali korelaci korigovaného BRS a fo (r = 0.3825, p menší než 0.0001). Tato korekce tedy odhalila větší těsnost vazby BRS a fo, než odpovídá vazbě nekorigovaného BRS a fo. Model regulace krevního tlaku ukázal, že zesílení zpětnovazební smyčky stabilizace krevního tlaku (ekvivalent BRS) pozitivně koreluje s frekvencí oscilací fo v oblasti LF. Závěr: Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK v pásmu LF u zdravých jedinců koreluje s velikostí BRS. Tento vztah jsme potvrdili matematickým modelováním. Korekce BRS na průměrnou délku TI ukázala ještě těsnější vztah fo a BRS. Můžeme tedy předpokládat, že pokles fo u pacientů s postižením regulace krevního tlaku je podpořen prodloužením baroreflexní zpětnovazebné regulační smyčky v souvislosti s poklesem BRS. Je proto vhodnější uvažovat velikost BRS korigovaného na standardizovanou délku TI. Práce byla podpořena grantem MUNI/A/0951/2012
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.