Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10.

Title in English Big Five Inventory: Basic psychometric characteristics of the Czech version of BFI-44 and BFI-10
Authors

HŘEBÍČKOVÁ Martina JELÍNEK Martin BLATNÝ Marek BROM Cyril BUREŠOVÁ Iva GRAF Sylvie MEJZLÍKOVÁ Tereza VAZSONYI Alexander T ZÁBRODSKÁ Kateřina

Year of publication 2016
Type Article in Periodical
Magazine / Source Ceskoslovenska Psychologie
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Cíle. Cílem studie bylo zjistit základní psychometrické charakteristiky české verze Big Five Inventory (BFI-44 a BFI-10) pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti. Soubor a procedura. BFI-44 a BFI-10 byly předloženy pro sebeposouzení v šesti skupinách respondentů ve věku od 11 do 84 let, celkem se výzkumu účastnilo 6292 respondentů. Hypotéza. Autoři předpokládali, že i po převodu do češtiny si dotazník zachová dobré psychometrické vlastnosti. Statistické analýzy. Pro odhad reliability škál dotazníku BFI-44 byl použit Cronbachův koeficient alfa, pro BFI-10 byl použit Spearman- -Brownův koeficient. Test-retestová stabilita BFI-10 byla odhadnuta pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Struktura položek BFI-44 byla odvozena z faktorové analýzy (Principal Component Analysis, rotace Varimax). Schopnost škál BFI-10 reprezentovat celkové skóry z nezkrácené verze BFI-44 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace. Výsledky. Škály BFI-44 mají přiměřenou reliabilitu, napříč třemi soubory se reliabilita pohybuje od 0,65 do 0,83 s mediánem 0,73. Průměrná test-retestová stabilita BFI-44 po dvou měsících napříč dimenzemi byla r = 0,79. Průměrná test-retestová stabilita BFI-10 po měsíci napříč dimenzemi byla r = 0,69, po uplynutí dvou měsíců v jiném souboru r = 0,66. Průměr faktorových nábojů položek BFI-44 sytících odpovídající faktory byl 0,50. Zkrácená verze BFI-10 po přidání jedenácté položky pro měření přívětivosti rekonstruuje z 60 % skóry BFI-44. Limity studie. Studie neobsahuje data o konvergentní validitě nástrojů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.