Jak rozpoznat a řešit domácí násilí v druhé polovině života.

Authors

VALCOVÁ Adriana

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Domácí násilí je v dnešní době stále více se rozšiřujícím fenoménem. Problematika domácího násilí se dostává do popředí zejména v souvislosti s násilím páchaných na ženách, kdy násilí páchané na jiných skupinách je informačně zanedbáváno. Domácí násilí na seniorech je v dnešní době stále častější problematikou, jejíž problém spočívá zejména v tom, že skupina, které se týká, velmi často ani neví, že problematické chování členů rodiny, případě těch, kteří s nimi sdílí společnou domácnost, domácím násilím je. Cílem přednášky bude právně vymezit jaké znaky domácí násilí má, jeho formy, stručně shrnou právní úpravu a nastínit možnosti případného řešení dané situace. V další části přednášky bych chtěla přiblížit, jak se pracuje s oběťmi trestné činnosti, jaké možnosti pomoci jim nabízí neziskové organizace, zejména Bílý kruh bezpečí a jak se s takovými oběťmi pracuje z psychologického hlediska. Skupinu seniorů považuji za velmi zranitelnou. Přednáška by měla pomoci k tomu, aby k výše popsanému jednání ze strany jiných osob nedocházelo, posluchači mu uměli předcházet, rozpoznat ho a následně konstruktivně řešit. V rámci přednášky by byla předložena také kazuistika z praxe.