Jazyková úroveň zpravodajských vstupů

Authors

HLAVÁČKOVÁ Dana

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V přednášce byly prezentovány výsledky projektu, na kterém se podíleli studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika FF MU ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Úkolem bylo ověřit, zda moderátoři veřejnoprávního média ve svém mluveném projevu skutečně užívají spisovný český jazyk, jak jim ukládá Kodex Českého rozhlasu. Ze zvukového materiálu a jeho přepisů (87 nahrávek pětiminutových zpráv) byl v Ústavu Českého národního korpusu FF UK vytvořen malý mluvený korpus a ten podroben analýze. V centru pozornosti stály odchylky od spisovné výslovnosti, byly ale zjištěny také další chyby, např. v rovině morfologicko-syntaktické. Výsledky ukázaly, že chyb v promluvách moderátorů není velké množství, přesto by bylo možné část z nich eliminovat, a to především volnějším řečovým tempem a jednotným přístupem k řešení problematických jazykových jevů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.