Anna Pumprová, Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene, Mediaevalia Historica Bohemica 20/1, 2017, s. 59–84.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation