Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019

Title in English Contributions to Current Issues of Russian Linguistics (5): Pragmatics - Syntax - Semantics
Authors

GAZDA Jiří

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Sborník obsahuje jedenáct příspěvků přednesených na mezinárodním kolokviu Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, které se konalo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na jaře 2019 na počest nedožitých 90. narozenin předního brněnského rusisty a slavisty prof. PhDr. Stanislava Žaži, CSc.. Tematické zaměření statí českých, slovenských a ruských autorů konvenuje právě těm oblastem, kterými se Stanislav Žaža přednostně zabýval, přičemž především jako hlavním zaměřením syntaktik chápal větnou skladbu jako komplexní vnímání výrazové struktury výpovědi, již je třeba nahlížet jako strukturu specificky spjatou jak se sémantickými, tak i s pragmatickými komponenty jazyka. Většinu příspěvků spojují také osobní vzpomínky na osobnost Stanislava Žaži a ocenění jeho přínosu pro československou a českou rusistiku.