Evoluce rituálu : Lidský kolektivní rituál jako kooperativní signalizační platforma

Authors

KUNDT Radek

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Přestože je rituální chování mezikulturně univerzálním jevem, zůstává z evoluční perspektivy hádankou. Proč lidé investují tolik zdrojů a energie do činností, které nemají žádnou zřejmou funkci? Sociálněvědní disciplíny řeší tuto hádanku od chvíle svého vzniku a tradičně zdůrazňují zásadnost rituálu pro fungování společnosti. Dostatečně ale nevysvětlují, proč by rituál měl tuto funkci mít a jakými mechanismy ji umožňovat. V návrhu evolučního modelu původu rituálního chování v podčeledi homininů budu s kolektivním rituálem pracovat jako s komplexním signalizačním systémem, který umožňuje mutualistickou spolupráci. Začnu syntézou literatury zabývající se etnografií lovců-sběračů a archeologií homininů, kde identifikuji tři typy signálů – signály podobnosti, koaliční signály a signály oddanosti ke kolektivní akci – jako hlavní stavební kameny tohoto signalizačního systému. Abych tyto signály prozkoumal u ostatních primátů a homininů minulosti, obrátím se v dalším kroku k primatologii a paleoantropologii. Následně přidám ke své analýze i proximátní úroveň neurokognitivních mechanismů, které tyto signály nesou a umožňují a pokusím se vystopovat, kdy se již v minulosti objevují. Na závěr propojím zmíněné důkazy s převládajícími socio-ekologickými selektivními tlaky ke kooperativní komunikaci a budu argumentovat, že s příchodem H. Sapiens již kolektivní rituál představoval zásadní adaptaci pomáhající překonávat problémy kolektivní akce.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.