Nucené vnitřní migrace v důsledku rozšiřování vojenských cvičišť v Čechách a na Moravě v letech 1940–1950. Stav dosavadních bádání

Authors

VEDRA Dana

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek analyzuje dosavadní výzkumy a stav bádání na jednom z opomíjených témat tzv. nucených vnitřních migrací v českých zemích s důrazem na Moravu. Seznamuje s pramennou základnou a možnostmi využití k interpretaci. V hlavních rysech analyzuje hlavní trendy v bádání kolem vnitřních migrací z důvodu vznikání vojenských střelnic od konce druhé světové války do současnosti. Díky pramenům si můžeme pokládat i otázky, které mohou přispět ke komplexnímu pochopení fungování a ustálení nových samosprávných institucí a osob v ní. V pramenech úřední povahy se objevují značné styčné plochy, které mohou být přínosné pro nové výzkumy k pochopení procesu transferu třetí republiky do únorového převratu. Sledování procesu změn v zemědělství se taktéž jeví jako velmi zajímavý aspekt, poněvadž v některých případech docházelo ke kolektivizaci ještě v době před únorem 1948. Nejznámějším a nejvíce probádaným přesunem představuje Benešovsko. Ten platí za specifický fenomén v rámci nucených vnitřních transferů v Československu. Rozebírá taktéž stav dosavadních výzkumů k moravskému vojenskému výcvikovému prostoru na Drahanské vrchovině, kterým se autorka primárně věnuje. V závěru příspěvku vytyčuje autorka další směry bádání, z nichž jako nejpřínosnější vidí studium analogických procesů v zahraničí a užití interdisciplinárních přístupů, jež by vedly ke komplexnějšímu poznání problematiky násilných přesunů v rámci středoevropského prostoru
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.