Reprezentace významu sloves (valence a sémantické role)

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Representation of Verb Meanings (valencies and semantic roles)
Authors

PALA Karel HLAVÁČKOVÁ Dana

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Sborník konference Kognice 2010
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Keywords representation of the verb meanings valency frames VerbaLex semantic roles
Description V článku věnujeme pozornost valenčním rámcům českých sloves a lexikální databázi VerbaLex čítající 6 360 synsetů, 21 193 literálů, 10 482 lemmat, 19 556 valenčních rámců a 82 sémantických tříd. Databáze vznikala od r. 2005 v Centru zpracování přirozeného jazyka FI MU v Brně. Zmíníme se také o podobných zdrojích jak pro češtinu (Vallex, (Lopatková, Žabokrtský)), tak i pro angličtinu (WordNet, (Fellbaum a VerbNet, Kipper)). Základními jednotkami (hesly) jsou slovesná lemmata organizovaná v synonymických řadách (synsetech) s čísly významů, která mají v českém WordNetu (CzWN). Jednotlivým lemmatům jsou přiřazeny komplexní valenční rámce (KVR) zachycující informaci o morfosyntaktických (pády) a sémantických vlastnostech slovesných argumentů. Sémantické ohodnocení argumentů zachycujeme sémantickými rolemi tvořenými: a) hlavními rolemi založenými na prvcích vybraných z vrcholové ontologie EuroWordNetu (Vossen et al), tj. cca 40 značkami jako SUBS – substance, ENT – entita, PART – part, COM – communication, ACT – action, INS – instrument, GROUP – group aj. b) subkategorizačními rysy majícímí podobu literálů vybraných z Princetonského WordNetu (PWN), jichž je kolem 1000. Literály jsou součástmi uzlů v hypero/hyponymických stromech tvořících posloupnosti sémantických rysů popisujících význam lexikálních jednotek vyskytujících se v konkrétních valenčních rámcích.
Related projects: