doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.


Office: bud. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7080
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. * 28.11.1974
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno tel.: 549497080 e-mail: ksedova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001 - 2006: doktorské studium, Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
 • 1993 - 2000: magisterské studium čeština - pedagogika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2003 - dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, odborná asistentka;
 • 1999 - 2000: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, učitelka
Pedagogická činnost
 • Základy sociologie,Sociální a pedagogická komunikace, Mediální výchova, Sociologie rodiny a rodinná politika, Kvalitativní výzkum, Vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 - 2008: spoluřešitelka projektu GAČR reg. číslo 406/06/1022 "Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele"; 2004 - 2008: spoluřešitelka projektu MPSV reg. číslo 1J017/04-DP2 "Vzdělávání dospělých v různých fázích živtního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje"; 2001 - 2003: Práce na projektu GAČR reg. číslo 406/01/1077 "Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy"; 2003: řešitelka projektu FRVŠ č. 675/G5/2003 "Mediální výchova v rodině"
Univerzitní aktivity
 • Členka redakční rady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (řady pedagogické)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu
Vybrané publikace
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101217. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Transforming teacher behaviour to increase student participation in classroom discourse. Teacher Development : An international journal of teachers' professional development, Taylor&Francis, 2017, roč. 21, č. 2, s. 225-242. ISSN 1366-4530. doi:10.1080/13664530.2016.1224775. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie. Pedagogika, Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 477-494. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Teacher expectancies, teacher behaviour and students’ participation in classroom discourse. Journal of Educational Enquiry, University of South Australia, 2016, roč. 15, č. 1, s. 44-61. ISSN 1444-5530. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. doi:10.14712/23363177.2017.2. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 1, s. 32-62. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-1-32. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Harmony or Attack : the Function of Student Humor at Lower Secondary Schools. New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 39, č. 1, s. 27-38. ISSN 1732-6729. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3. URL Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 75-94. ISSN 1804-526X. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4. Digitální knihovna FF info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Pupils’ humour directed at teachers: its types and functions. Educational Studies, England: Routledge, Taylor & Francis, 2013, roč. 39, č. 5, s. 522-534. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2013.801770. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, s. 239-261. ISSN 1874-8597. doi:10.1007/s11092-012-9144-8. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Žáci se smějí učitelům : podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, roč. 22, č. 1, s. 41-65. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-1-41. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Pedagogické efekty humoru ve výukové komunikaci. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, roč. 62, č. 4, s. 426-441. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89-118. ISSN 1803-7437. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24-48. ISSN 1211-4669. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřský epos: anatomie jednoho žánru. In Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010. s. 315 - 325, 11 s. Mimo edice. ISBN 978-80-247-1707-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci nadruhém stupni základní školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 61-86. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 1, s. 27 - 52. ISSN 1803-7437. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 787 - 791, 6 s. encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11 - 28. ISSN 1803-7437. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení. In Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 205 - 232, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Vyprávění o mateřství jako heroický epos. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Sdružení SCAN, 2007. s. 96 - 101, 5 s. ISBN 80-86620-14-X. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007. s. 1021 - 1025, 5 s. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 106, 8 s. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2007, U 12, U 12, s. 79 - 92. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika, Praha: PdF UK, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 140-151. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-10, 10 s. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodinách předškoláků. Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 72 - 85. ISSN 1211-4669. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 55 - 66. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Studentský výzkum jako nástroj poznání pedagogické reality. In PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 1-7, 7 s. ISBN 80-7368-272-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 368 - 381. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu: Rodinná socializace dětského televizního diváctví. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 123 - 132, 10 s. ISBN 80-210-3891-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005. University of Leeds info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Education in Media in Families with Preschool Children. In Education-Line database. Leeds: University of Leeds, 2005. s. 1 - 15, 15 s. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 19 - 33. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Viktor ŠEĎA. Průzkum uplatnění absolventů VUT v praxi pro rok ukončení studia 1999 2002. Brno: VUT Brno, 2003. ISBN 80-214-2416-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. In SPFFBU, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 11 - 27, 17 s. ISBN 80-210-3120-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Komunitní škola a rodiče (případová studie). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003. s. 20-39. ISBN 80-7315-046-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Televize v rodinách předškoláků. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003. s. 51-70. ISBN 80-7315-046-8. info
 • KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu. In SPFFBU, řada pedagogická U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-98, 6 s. ISBN 80-210-3120-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 119 - 120, 2 s. ISBN 80-7290-089-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek. Pedagogika, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 221 - 225. ISSN 3330-3815. info

2006/12/03