Faculty staff

prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Professor, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06009
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5988
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Jana Perutková, PhD., rozená Dvořáková, nar. 28. července 1968 v Brně
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1, 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: udělení titulu profesorka
 • 2013: udělení titulu docentka na základě tiskem vydaného habilitačního spisu "František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích"
 • 2000: uznání akademického titulu PhDr, PhD., hudební věda, FF MU Brno
 • 1996: vědecký titul Dr. na základě disertační práce "Život a dílo J. N. Vitáska (1770-1839) se zvláštním přihlédnutím k jeho církevní tvorbě", hudební věda, FF MU Brno
 • 1993: Mgr. na základě diplomové práce "F. V. Míča - Der glorreiche Nahmen Adami (analýza opery serenady)", hudební věda, FF MU Brno
 • 1988-1993: studium hudební vědy a estetiky na FF MU Brno
 • 1987-1988: studium historie a českého jazyka na FF MU Brno
 • 1982-1987: studium klavíru na Konzervatoři Brno
Přehled zaměstnání
 • 2019-dosud: profesorka, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU
 • 2013-2019: docentka, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU
 • 1996-2013: odborná asistentka, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU Brno
Pedagogická činnost
 • Hlavní těžiště tvoří přednášky pro studijní programy hudební věda a teorie a provozovací praxe staré hudby týkající se hudební historie z období hudebního baroka a klasicismu (s dalším speciálním zaměřením na českou hudbu 1620–1740, hudbu francouzského baroka, problematiku galantního stylu, italskou operu a oratorium 1. poloviny 18. století, hudbu na Moravě v 18. století a její vztah k hudebnímu dění na císařském dvoře ad.).
 • Semináře zaměřené na hudební historiografii, historii, vybrané estetické problémy hudby 18. století, afektovou teorii a hudební analýzu, zejména pak hudebně dramatických děl.
 • Výuka intonace a sluchové analýzy jakožto jedněch z klíčových předmětů v 1. ročníku.
 • Podíl na diplomových seminářích oborů hudební věda a teorie a provozovací praxe staré hudby, na Akademickém semináři pro navazující mgr. studium, na výuce doktorandů.
 • Vedení bakalářských prací na oborech hudební věda a teorie a provozovací praxe staré hudby.
 • Vedení magisterských diplomových prací na oboru hudební věda.
 • Vedení doktorandů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace – hudební historie a estetika hudby 18. století:
 • a) světská a chrámová hudba 18. a raného 19. století, zejména pak její vývoj v českých zemích
 • b) klíčové principy pro hudební analýzu světské i duchovní vokálně instrumentální hudby 18. století, afektová teorie
 • c) estetika galantního slohu
 • d) italská opera a její šíření do zaalpského prostoru, zvláště do Vídně a na Moravu v 1. polovině 18. století
 • e) šlechtická hudební centra na Moravě v době baroka a klasicismu
 • f) oratorium v habsburské monarchii v 18. století, zejména problematika sepolker (oratorií provozovaných ve Svatém týdnu u Božího hrobu)
 • Řešitelství a spoluřešitelství projektů:
 • 2022 řešitelka interního projektu "Poslechový seminář: základní hudebně kulturní přehled I. a II." (MUNI/FF-ELEARN/0089/2022)
 • 2022 podílení se na interním projektu "Umění, média a design: historické proměny, aktuální trendy a výzvy budoucnosti" (MUNI/A/1055/2021), řešitel: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
 • 2021 řešitelka interního projektu "Aktualizace poslechových seminářů a jejich kontextualizace prostřednictvím multimédií" (MUNI/FF-ELEARN/0802/2021)
 • 2021 podílení se na interním projektu "Hudba a její paměť", řešitel: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (MUNI/A/1095/2020)
 • 2021-dosud: mezinárodní projekt Theatrum sacrum, společně s Don Juan Archiv, Wien.
 • 2020 řešitelka interního projektu Internacionalizace publikací 2020 - ÚHV (ROZV/28/FF/UHV/2020)
 • 2017 spoluřešitelka interního projektu "Doktorandská konference - prezentace současného výzkumu v oblasti staré hudby do r. 1800" (MUNI/B/1151/2016), hlavní řešitelka: Mgr. Micheaela Ratolístková
 • 2017-2020 partnerství v rámci mezinárodního projektu „Kloster_Musik_Sammlungen. Erschließung – Datenbank – Sammlungsforschung – Edition. FTI-Projekt financovaný spolkovou zemí Dolní Rakousy, řešitelé Donau-Universität Krems, Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Stift Klosterneuburg, Stift Göttweig, Stift Melk, OEAW (hlavní řešitelka: Anja Grebe)
 • 2014 řešitelka interního projektu "K výzkumu výměny hudebnin mezi hrabětem z Questenbergu a jeho aristokratickými přáteli", FF MU, 2014 (MUNI/21/PER/2014)
 • 2013-2019 podílení se na interním projektu "Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně" (řešitel: PhDr. Petr Macek, Ph.D.)
 • 2012–2022 spolupráce na projektu OEAW "Das Wiener Kärntnertortheater in der Zeit von 1728–1748: Vom städtisch-bürgerlichen Schauspielhaus zum höfischen Opernbetrieb" (hlavní řešitelka: Dr. phil. Andrea Somer-Matthis), podíl na přípravě kolektivní monografie
 • 2011 řešitelka interního grantu "Giulio Cesare in Egitto am Wiener Kärntnertortheater im Jahre 1731. Ein Beitrag zur Rezeption der Werke von G. F. Händel in der Habsburgermonarchie in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts", FF MU, 2011 (MUNI/21/PER/2011)
 • Od r. 2009 řešitelka tříletého grantového projektu GA ČR "Výzkum operního repertoáru v českých zemích v době baroka" (408/09/0334)
 • 2008 řešitelka interního grantu "Úvodní slovo o serenatě Operosa terni colossi moles Františka Míči", FF MU, 2008 (MUNI/21/PER/2008)
 • 2008 spolupráce na projektu "Conrad Adolph von Albrecht und sein Codex" (hlavní řešitelka: ao.Univ.Prof. Dr. Elisabeth Klecker, Universität Wien, Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein)
 • Od r. 2005 řešitelka tříletého grantového projektu GA ČR "Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století" (408/05/2232)
 • Organizace a spoluorganizace vědeckých konferencí a workshopů
 • 2022 organizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "Love and Virtue in Musico-Dramatic Works ca. 1660–1800" (datum konání: 10.-12. 10.2022, Brno)
 • 2021: spoluorganizace mezinárodní hudebněvědné konference "PUBLISHING AND EDITING THE MUSIC OF JAN DISMAS ZELENKA: PAST, PRESENT, AND FUTURE DIRECTIONS", společně s Ensemble Inégal (datum konání: 16. 10. 2021, Praha)
 • 2021 spoluorganizace workshopu "Hudba po roce 1800 – pramenná základna a možnosti výzkumu", společně s Vladimírem Maňasem, ÚHV FF MU (datum konání: 5. 11. 2021, Brno)
 • 2021 organizace 3. mezinárodní hudebněvědné doktorandské konference "Prezentace výzkumu v oblasti hudby od středověku do roku ca.1830" (datum konání: 2. 9. 2021, Brno)
 • 2021 spoluorganizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "Keeping the Music Alive: Preserving Musical Manuscripts", společně s Lubomírem Spurným, ÚHV FF MU (datum konání: 11.-13. 10. 2021, Brno)
 • 2019 spoluorganizace mezinárodního workshopu "Das Schultheater der Piaristen im 17. und 18. Jahrhundert", společně s Don Juan Archiv Wien (datum konání: 24. & 25. 10. 2019)
 • 2019 spoluorganizace mezinárodní konference "Vernetztes Sammeln", společně s Donau-Universität Krems (datum konání: 10.-12. 4. 2019)
 • 2017 spoluorganizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries", společně s Vladimírem Maňasem, ÚHV FF MU (datum konání: 23.–25. 10. 2017, Brno)
 • 2016 spoluorganizace konference pořádané ÚHV FF MU a MZK "Nové poznatky ke staré hudbě II. Symposium ad honorem Georgii Sehnal" (datum konání: 4. 2. 2016, Brno)
 • 2014 organizace mezinárodního workshopu "Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert" (datum konání: 28. 10. 2014, Wien)
 • 2014 spoluorganizace mezinárodního workshopu "Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert", společně s Don Juan Archiv Wien (datum konání: 4. 2. 2014, Brno)
 • 2013 spoluorganizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "Piety and Music: The repertoire, practice and theology between sacred and secular", společně s Vladimírem Maňasem, ÚHV FF MU (datum konání: 4.–6. 11. 2013, Brno)
 • 2013 spoluorganizace mezinárodního workshopu "Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918)", společně s Don Juan Archiv Wien (datum konání: 17. 9. 2013, Brno)
 • 2012 organizace symposia "Hrabě Johann Adam Questenberg (1678–1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka" (datum konání: 17. 5. 2012, Jaroměřice nad Rokytnou)
 • 2011 spoluorganizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Forms and changes in musical institutions and performance, 1618-1815", společně s Vladimírem Maňasem, ÚHV FF MU (datum konání: 10.–12. 10. 2011, Brno)
 • 2007 organizace mezinárodního hudebněvědného kolokvia "Eclat, Encounter, Expropriation - The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age" (datum konání: 24.–26. 9. 2007, Brno)
 • 1994 organizace mezinárodní mezioborové konference "František Míča a zámecké hudební kultury 18. století" (datum konání: 5.–7. 9. 1994, Jaroměřice nad Rokytnou)
 • Prezentace na konferencích a workshopech:
 • 29.–30. září 1989, Kroměříž, musicological conference „Hudba a zámecké kultury v 18. století“: Vyznění zámecké kultury 18. století jako předpoklad tzv. salónní hudby.
 • 5.–7. 9. 1994, Jaroměřice nad Rokytnou, international interdisciplinary conference „František Míča a zámecké hudební kultury 18. století“: Einige Bemerkungen zur Míčas Opera serenada Der Glorreiche Nahmen Adami.
 • 17.–18. 5. 1996, Regensburg, international musicological conference „Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien“: Opernproduktionen in Jaromeritz (Jaroměřice n.Rokytnou) in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
 • 30. 9.–2. 10. 1996, Brno, International musicological Colloquium Brno „Wenn es nicht Österreich gegeben hätte ...“: Ein böhmischer Musiker Johann Nepomuk August Vittassek im Licht der tschechisch-österreichischen Gegenseitigkeit in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts.
 • 2.–3. 12. 2004, Brno, musicological conference „Fenomén Janáček včera a dnes“: Problém programnosti první řady Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku.
 • 28.–29. 1. 2005, Brno, musicological conference „Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek“: Míčovský problém“ v brněnské muzikologické škole.
 • 23.–25. 11. 2005, Bratislava, international musicological conference „Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.–18. storočia“: Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo).
 • 24.–26. 9. 2007, Brno, International musicological Colloquium Brno „Eclat, Encounter, Expropriation - The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age“: Die neu identifizierten Opernpartituren aus der Musiksammlung des Grafen Johann Adam von Questenberg (Jaromeritz).
 • 30. 11.–1. 12. 2007, Praha, The Annual Conference of the Czech Musicological Society „Nové výsledky výzkumu českých muzikologů“: Výsledky projektu "Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století" se zvláštním zřetelem k nově identifikované sbírce partitur hraběte J. A. Questenberga (1678–1752).
 • 5.–6. 12. 2008, Praha, The Annual Conference of the Czech Musicological Society „Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištvan“ Johann Adam Questenberg jako mecenáš.
 • 12.–14. 10. 2009, Brno, International musicological Colloquium Brno „The Musical Land of Moravia“: Der unbekannte Komponist aus Jaroměřice nad Rokytnou (Jarmeritz) Carl Müller.
 • 10.–12. 10. 2011, Brno, International musicological Colloquium Brno „Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress of Vienna: Forms and changes in musical institutions and performance, 1618-1815“: Die Identifizierung der Sänger am Kärntnerthortheater in Wien in den Jahren 1729–1742 aufgrund der Briefe des Hofmeisters Georg Hoffmann an den Grafen Questenberg.
 • 17. 5. 2012, Jaroměřice nad Rokytnou, interdisciplinary symposium „Hrabě Johann Adam Questenberg (1678–1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka“: Hudební život v Jaroměřicích za hraběte Johanna Adama Questenberga – současný stav poznání.
 • 4.–25. 5. 2013, Praha, The 4th Biennial of Czech Society for Eighteenth Century Studies „Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem“: Opera L'Amor non ha legge pro hraběte Questenberga.
 • 17. 9. 2013, Brno, international workshop „Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918)“: Mährische Adelskultur im Bezug auf italienische Oper in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.
 • 4.–6. 11. 2013, Brno, International musicological Colloquium Brno „Piety and Music: The repertoire, practice and theology between sacred and secular“: Die von Questenbergschen Musikern aufgeführten Oratorien in Mähren in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.
 • 4. 2. 2014, Brno, international workshop „Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert“: Korrespondenz vom Georg Adam Hoffmann, Wiener Hofmeister des Grafen Johann Adam von Questenberg, als bedeutende Quelle für Musikpflege in Wien und in Mähren.
 • 15. 10. 2014, Klagenfurt – Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft: Forschungssonden zur Geschichte der Musikkultur in Mähren, mit näherer Orientierung auf Stadt Brno/Brünn.
 • 22.–24.10. 2014, Slovakia, Bratislava, international conference „Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei“: Wort–Ton–Verhältnis im Werk des mährischen Komponisten Franz Anton Mitscha (1696–1744).
 • 28. 10. 2014, Don Juan Archiv Wien – international workshop „Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert“: Zur Opernpflege des Grafen J. A. von Questenberg.
 • 21.–22. 4. 2015, Wien – international workshop „Vom Aschermittwoch bis zum Heiligen Grab. Passion und Theater im Barock“: Die für Heilige Gräber bestimmten Sepolcri in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts zwischen Mähren, Wien und Preßburg (unter besonderer Berücksichtigung der auf Befehl von J. A. Graf von Questenberg gegebenen Werke.
 • 8.–10. 6. 2015, Wien – international conference „Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618–1918“: Die von der Singerstokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstalteten musikdramatischen Aufführungen als Spiegel der musikalischen Feste am Wiener Kaiserhof.
 • 4. 2. 2016, Brno – international conference „Nové poznatky ke staré hudbě II. Symposium ad honorem Georgii Sehnal“: Dosud neznámé kontakty hraběte Questenberga s dvěma evropskými skladateli.
 • 17. 9. 2016, Český Krumlov: international conference „Antonio Caldara im Kontext seiner Zeit.“: Zu Opern von Antonio Caldara und anderer Wiener Komponisten auf der Jarmeritzer Bühne zur Zeit des Grafen Johann Adam von Questenberg.
 • 16. 11. 2016, Brno, FF MU: conference „Jiří Fukač inspirující“: Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby.
 • 23.–25. 10. 2017, Brno, International musicological Colloquium Brno „South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries“: Die glückliche Vorbedeutung und Aristheus: zwei unbekannte deutschsprachige Opern im Jahre 1741 zwischen Wien und Graz.
 • 7.–9. 12. 2017, Graz, Musik in Österreich von 1564 bis 1740: "opera politica" – Grazer Opernaufführungen im Spannungsfeld der Pragmatischen Sanktion (společně s Andreou Zedler, Graz).
 • 15.-16. 3. 2018, Wien, international workshop "Die Karwoche in Wien Kreuzestheologie und Passionsfrömmigkeit in der Residenzstadt Wien von der Reformation bis zur Restauration (ca. 1500-1835)": Zwischen Wien und Mähren: Aspekte und Quellen zur Rezeption von Traditionen (společně s Vladimírem Maňasem).
 • 18.10.2019, Praha, international conference "Zelenka Conference Prague": Oratorios performed at the Holy Sepulchre in the Bohemian Lands and Austria in the eighteenth century and the case of Zelenka.
 • 2. 6. 2021, Olomouc, international conference "Nové poznatky ke staré hudbě III. Symposium ad honorem Jiří Sehnal": Libreta vybraných nepomucenských oratorií mezi Vídní a Moravou.
 • 9.-11. 6. 2021, Wien (online), international interdisciplinary conference "Johannes von Nepomuk: Kult, Künste, Kommunikation": „ein wahrer Kirchen-Held“. Die Performanz des heiligen Johannes von Nepomuk in Oratorien von ca. 1740–1770 (společně s Markem Čermákem).
Akademické stáže
 • 20. 6. 2022 – 1. 7. 2022: Erasmus+ Staff Mobility Training, Stift Klosterneuburg, Musikarchiv (výzkum a testování databáze vyvinuté v rámci projektu Kloster_Musik_Sammlungen z hlediska využití topografických aspektů, transferu hudby a hudebníků, tematických hudebních katalogů)
 • v letech 2012, 2015 a 2016 několik krátkodobých stáží na OEAW v rámci projektu Das Wiener Kärntnertortheater in der Zeit von 1728–1748: Vom städtisch-bürgerlichen Schauspielhaus zum höfischen Opernbetrieb
 • říjen 2008 badatelský pobyt v rámci projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik
 • 14.–18. 4. 2008: přednáškový pobyt na Universität Wien v rámci programu Erasmus
 • V letech 1993-1996 několik krátkodobých stáží na Universität Wien v rámci projektů Institutu pro východní a jihovýchodní Evropu a TEMPUS
Univerzitní aktivity
 • Od 2020 členka oborové rady na FF MU pro obor Hudební věda.
 • Od 2019 garantka studijních programů teorie a provozovací praxe staré hudby a navazující magisterské studium hudební vědy.
 • Od 2016 členka oborové komise na FF MU pro obor Hudební věda.
 • Od 2013 dosud: předsedkyně komise pro SZZ na FF MU: v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Sdružená uměnovědná studia a obor Teorie a provozovací praxe staré hudby; v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Hudební věda; v navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Management v kultuře; v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy, obor Učitelství estetické výchovy pro střední školy.
 • Od 2010: členka komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací v doktorském studijním oboru Hudební věda na FF MU.
 • Od 2008: školitelka Ph.D. na FF MU pro obor Hudební věda.
 • od 2007-dosud: členka organizačního výboru mezinárodního hudebněvědného kolokvia
 • 2004-2008 výkonný garant bakalářského a magisterského studia oboru Hudební věda, od 2008 výkonný spolugarant
 • členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oborů Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Management v kultuře, Studium provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě MU
 • 1991: iniciování a spoluvytváření bakalářského studijního oboru "Studium teorie a provozovací praxe staré hudby", později garant tohoto oboru
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2021 členka ediční rady rakouského časopisu Musicologica Austriaca: Journal for Austrian Music Studies
 • od 2018 členka zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a zkušební komise pro obhajoby disertačních prací studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Hudební věda na Filozofické fakutě Univerzity Karlovy
 • od 2017 členka zkušební komise pro závěrečnou zkoušku doktorského studia Interpretace a teorie interpretace na Fakultě umění Ostravské univerzity
 • členka rakouské Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft
 • členka České společnosti pro hudební vědu
 • členka České společnosti pro výzkum 18. století
 • členka organizačního a programového výboru Mezinárodního hudebněvědného kolokvia při Mezinárodním hudebním festivalu Brno
 • členka dozorčí rady hudebněvědného časopisu Opus musicum
 • autorství posudků pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • 2004-2007 pravidelná spolupráce s hudebním časopisem Harmonie
 • 1988-1996: pravidelná spolupráce s kulturní redakcí Brněnského večerníku
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky v ČR a v zahraničí:
 • 22. 5. 2019, Stift Göttweig: mezinárodní letní škola. Název příspěvku: Die zur Aufführung beim Heiligen Grab bestimmten Oratorien in den böhmischen Ländern und Österreich im 18. Jahrhunders
 • 25. 10. 2016, Brno, MZK: Nové příspěvky k dějinám hudby na Moravě II
 • 4. 10. 2016, Brno, MZK: Muzikologický profil prof. Jiřího Sehnala
 • 24. 9. 2016, Rakousko, Stift Schönbühel: mezinárodní workshop „Passion und Theater II“. Název příspěvku: Zur Typologie des Personals in den Sepolcri der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Ländern der böhmischen Krone und in Niederösterreich.
 • 26. 6. 2016, Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Hudební život v Jaroměřicích za hraběte Jana Adama z Questenbergu ve světle nových pramenů (při příležitosti prezentace knihy Der glorreiche Nahmen Adami a provedení serenaty Operosa terni colossi moles F. A. Míči)
 • 6. 6. 2016, Rakousko, Don Juan Archiv, Wien: Neue Forschungergebnisse über Opernbetrieb in Jarmeritz bei dem Grafen Johann Adam von Questenberg (při příležitosti prezentace knihy Der glorreiche Nahmen Adami).
 • 15. 4. 2016, Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Mährische kunst- und musikliebende Aristokratie in der 1. Hälfte des 18. Jh.
 • 24.–25. 4. 2014, Německo, Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Mezinárodní workshop „Music Migrations: from Source Research to Cultural Studies“. Název příspěvku: Italian Opera Singers in Moravian Sources 1720–1740 (Part II).
 • 9. 1. 2014, Praha, Ústav hudební vědy FF UK: Hudební centra na Moravě 1700–1740
 • 15. 2. 2013, Rakousko, Don Juan Archiv, Wien: Musikleben in Mähren in der 1. Hälfte des 18. Jh. und musikliebende aristokratische Gesellschaft
 • 10. 7. 2012, Valtice, International Summer School of Early Music: Nové poznatky o barokní opeře na Moravě
 • 11. 5. 2012, Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Hrabě Johann Adam Questenberg jako mecenáš umění (při příležitosti vernisáže výstavy portrétů rodiny Questenbergů)
 • 31. 3. 2011, Praha, ÚHV FF UK: Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století
 • 30. 10. 2008, Rakousko, Wien, OEAW: Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft – Spectrum Musikwissenschaft: Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven
 • Předsedkyně mezioborového sympozia: Hrabě Johann Adam Questenberg (1678–1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka. 17. 5. 2012, Jaroměřice nad Rokytnou.
 • 5.-7. 9.1994: předsedkyně organizačního a programového výboru mezinárodního mezioborového symposia "F. V. Míča a zámecké hudební kultury 18. století"
 • Editorství tematického sborníku:
 • PERUTKOVÁ, Jana – MACEK, Petr. The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. In The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2013, s. 1–310.
Vybrané publikace
 • PERUTKOVÁ, Jana. Das Pasticcio Giulio Cesare in Egitto (1731) im Kontext des Opernbetriebs am Wiener Theater nächst dem Kärntnerthor : Alte und neue Erkenntnisse. In Jonášová, Milada; Volek, Tomislav. L'opera italiana - tra l'originale e il pasticcio (Collana : L'opera italiana nei territori boemi durante il Settecento VI.). 1. vyd. Praha: Academia. s. 279-296. L’opera italiana - tra l’originale e il pasticcio. ISBN 978-80-200-3273-7. 2023. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Ein „wahrer Kirchen-Held“ : Die Performanz des heiligen Johannes von Nepomuk in Oratorien der Wiener Karmeliter Barfüßer (ca. 1744–1765). In Hocker, Ramona; Telesko, Werner. Johannes von Nepomuk : Kult, Künste, Kommunikation. 1. vyd. Wien: Hollitzer Verlag. s. 77-98. ISBN 978-3-99094-068-6. 2023. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die deutschsprachigen Opern am Theater nächst dem Kärntnertor. In Sommer-Mathis, Andrea; Strohm, Reinhard. Das Wiener Kärntnertortheater 1728–1748 : Vom städtischen Schauspielhaus zum höfischen Opernbetrieb. 1. vyd. Wien: Hollitzer Verlag. s. 447-472. Specula Spectacula 14. ISBN 978-3-99094-039-6. 2023. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Marc Niubo: Italská opera v mozartovské Praze [recenze]. Hudební věda. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES PRESS, roč. 60, č. 2, s. 252-260. ISSN 0018-7003. doi:10.54759/MUSICOLOGY-2023-0205. 2023. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Musik des 18. Jahrunderts im monastischen Umfeld: Ausgewählte Beispiele für Transfer und Verflechtungen aus der Klosterlandschaft Zentraleuropas. In Tag der Forschung. 2023. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Noteneditionen der Musik des 17. und 18. Jhs. als Kern von Qualifikationsarbeiten am Institut für Musikwissenschaft in Brünn. In Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft. 2023. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Elisabeth HILSCHER. Netzwerken: Quellenforschung zwischen Wien und den böhmischen Ländern im 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Studenten- und Doktorandenworkshop Wien – Brünn – Olmütz. 2023. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Petr SLOUKA. ZAPOMENUTÉ KNIHY O HUDBĚ 1 - Vladimír Helfert: Hudební barok na českých zámcích. Harmonie. Muzikus, roč. 29, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-8081. 2022. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Love and Virtue in Musico-Dramatic Works ca. 1660–1800. 2022. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Barsene: die treue Liebe in einem Pasticcio für die böhmische Königin aus dem Jahr 1743. In Love and Virtue in Musico-Dramatic Works ca. 1660–1800. 2022. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Andrea ZEDLER. "opera politica" : Grazer Opernaufführungen im Spannungsfeld der Pragmatischen Sanktion. In Aringer, Klaus; Rainer, Bernhard. Zur Musik in Österreich von 1564 bis 1740. Graz: Leykam. s. 271-284. Neue Beiträge zur Aufführungspraxis 9. ISBN 978-3-7011-0497-0. 2022. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Rozvíjení helfertovské tradice, Míčova opera a trocha vzpomínek na úvod. In Irena Veselá a kol. Rudolf Pečman : Okouzlený poutník. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna. s. 433-444. ISBN 978-80-7051-326-2. 2022. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Petr SLOUKA. Iskrena Yordanov-Paologiovanni Maione (eds.): Serenata and Festa teatrale in 18th Century Europe. Sborník z mezinárodního interdisciplinárního kolokvia. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., roč. 54, č. 3, s. 123-126. ISSN 0862-8505. 2022. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Klosterneuburger Librettodrucke aus dem 18. Jahrhundert – neu bewertet. MUSICOLOGICA BRUNENSIA. CZECH REPUBLIC: MASARYKOVA UNIV, FAC ARTS, roč. 57, č. 2, s. 5-27. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2022-2-1. 2022. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Marek ČERMÁK. „ein wahrer Kirchen-Held“. Die Performanz des heiligen Johannes von Nepomuk in Oratorien von ca. 1740–1770. In Johannes von Nepomuk: Kult, Künste, Kommunikation, 19. 6. 2021. 2021. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Libreta vybraných nepomucenských oratorií mezi Vídní a Moravou. In Nové poznatky ke staré hudbě III. Symposium ad honorem Jiří Sehnal, 2. 6. 2021. 2021. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Hudba po roce 1800 – pramenná základna a možnosti výzkumu. 2021. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Lubomír SPURNÝ a Vladimír MAŇAS. Keeping the Music Alive : Preserving Musical Manuscripts. 2021. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Gabriela VIKTOROVÁ. PUBLISHING AND EDITING THE MUSIC OF JAN DISMAS ZELENKA : PAST, PRESENT, AND FUTURE DIRECTIONS. 2021. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Editorial Board. Musicologica Austriaca - Journal for Austrian Music Studies. ISSN 2411-6696. 2021. URL URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Arbeitstreffen des vorbereitenden Projekts Wires and Vibes. Stift Zwettl, 2021. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Arbeitstreffen des Projekts Theatrum sacrum. Don Juan Archiv Wien, 2021. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Arbeitstreffen des vorbereitenden FTI-Projekts Wires and Vibes. Stift Klosterneuburg, 2021. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Cecílie VITVAROVÁ. Prezentace výzkumu v oblasti hudby od středověku do roku ca. 1830 : 3. mezinárodní hudebněvědná doktorandská konference. 2021. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Ondřej MACEK a Jiří K. KROUPA. George Frideric Handel, Attilio Ariosti, Nicola Porpora, and Francesco Rinaldi : Giulio Cesare in Egitto (Český Krumlov, 18-20 September 2020). Clavibus unitis. Praha, roč. 9, č. 1, s. 211-253. ISSN 1803-7747. 2020. https://www.acecs.cz/index.php?f_idx=4&f_cu=cu_2020_09 info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Anja GREBE a Elisabeth HILSCHER. Vernetztes Sammeln. 2019. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Klosterneuburger Librettodrucke aus dem 18. Jahrhundert – neu bewertet. In Vernetztes Sammeln, 10.4.-12.4. 2019, Donau-Universität Krems. 2019. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Eva Maria STÖCKLER a Elisabeth Theresia HILSCHER. Marian Paradeiser: Divertimento in E für 2 Violinen, Viola und Violoncello. 1. vyd. Wien: Doblinger. 50 s. Klostermusik 1. ISBN 979-0-01-220736-8. 2019. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Magdalena ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ. Markéta Štědronská (ed.) : August Wilhelm Ambros : Musikaufsätze und -rezensionen 1872–1876. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., roč. 51, č. 4. ISSN 0862-8505. 2019. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Irena VESELÁ. Konference Verneztes Sammeln : Klostermusikarchive im Kontext. In Hudební věda. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. s. 186-190. ISSN 0018-7003. 2019. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Oratoria určená k provádění u Božího hrobu v českých zemích a Rakousku v 18. století a případ Zelenka. In ZELENKA CONFERENCE 2019, 18.10.2019, Praha. 2019. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Matthias PERNERSTORFER. Das Schultheater der Piaristen im 17. und 18. Jahrhundert. 2019. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 53, č. 1, s. 79-96. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-6. 2018. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios Performed at the Holy Sepulchre in the Bohemian Lands and Austria in the 18th Century (Part II) On the Issue of Transferring Sepolcri and the Possibilities of their Semi-Staged or Staged Performance. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 53, Supplementum, s. 337-351. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-S-23. 2018. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die glückliche Vorbedeutung and Aristheus: Unknown Libretti of German-Language Operas Performed in the Kärntnertortheater in Vienna in 1741. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 53, Supplementum, s. 121-153. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-S-10. 2018. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Zwischen Wien und Mähren : Aspekte und Quellen zur Rezeption von Traditionen. In Die Karwoche in Wien Kreuzestheologie und Passionsfrömmigkeit in der Residenzstadt Wien von der Reformation bis zur Restauration (ca. 1500-1835), 15.–16. MÄRZ 2018, Wien. 2018. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zu Opern von Antonio Caldara und anderer Wiener Komponisten auf der Jarmeritzer Bühne zur Zeit des Grafen Johann Adam von Questenberg. In Jonášová, Milada; Volek, Tomislav. Antonio Caldara nel suo tempo. Praha: Società Mozartiana della Republica Ceca. s. 139-155. ISBN 978-80-904656-2-6. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Von der mährischen Aristokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstaltete musikdramatische Aufführungen als Spiegel musikalischer Feste am Wiener Kaiserhof. In Telesko, Werner. Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur 1618–1918. Wien: Böhlau Verlag. s. 284-300. ISBN 978-3-205-20507-4. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ a Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ. 582 s. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die glückliche Vorbedeutung und Aristheus : zwei unbekannte deutschsprachige Opern im Jahre 1741 zwischen Wien und Graz. In South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries, 23.-25. 10. 2017, Brno. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Questenberg, Johann Adam Graf. In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-3-7001-3043-7. 2017. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Míča (Mitscha), Familie. In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. s. nestránkováno, 3 s. 4. ISBN 978-3-7001-3043-7. 2017. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Tschechische Musik 1620-1740. In Christina Nobach. Musik in Geschichte und Gegenwart online. Kassel: MGG. s. nestránkováno, 8 s. 6. ISBN 978-3-7618-1133-7. 2017. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jiří Sehnal: Adam Michna of Otradovice – Composer. Perspectives on seventeenth–century sacred music in Czech lands. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. 236 stran [recenze]. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., roč. 49, č. 3, s. 85-86. ISSN 0862-8505. 2017. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 52, č. 2, s. 27-41. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-2-4. 2017. Digitální knihovna FF MU info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vienna Kärntnertortheater Singers in the Letters from Georg Adam Hoffmann to Count Johann Adam von Questenberg. Italian Opera Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part II). In Zur Nieden, Gesa; Over, Berthold. Musicians' Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges. Bielefeld: Transcript Verlag. s. 275-292. ISBN 978-3-8376-3504-1. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Neue Forschungergebnisse über Opernbetrieb in Jarmeritz bei dem Grafen Johann Adam von Questenberg. In Slavnostní prezentace knihy Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg (1678–1752) als Förderer der italienischen Oper in Mähren, 6. 6. 2016. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nové informace o hudebním životě v Jaroměřicích za hraběte Jana Adama z Questenbergu. In Obnovená světová premiéra serenaty F. A. Míči Operosa terni colossi moles, 26. 6. 2016, Olomouc. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zu Opern von Antonio Caldara und anderer Wiener Komponisten auf der Jarmeritzer Bühne zur Zeit des Grafen Johann Adam von Questenberg. In Antonio Caldara im Kontext seiner Zeit, Das Zentrum der Barockkultur, 17.-18. 9. 2016, Český Krumlov. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Podíl místních a externích umělců na hudebně divadelním provozu u hraběte Johanna Adama Questenberga. In Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně. s. 113-120. ISBN 978-80-7051-222-7. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby a jeho zásluhy o etablování oboru teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU. In Jiří Fukač inspirující, konference ÚHV FF MU, 16. 11. 2016, Brno. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Dosud neznámé kontakty hraběte Questenberga s dvěma evropskými skladateli. In Nové poznatky ke staré hudbě II. Symposium ad honorem Georgii Sehnal, 4. 2. 2016, Ústav hudební vědy, FF MU, Brno. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nové příspěvky k dějinám hudby na Moravě II. In Cyklus Oči Brna pořádaný MZK, 25. 10. 2016, Brno. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Jana SPÁČILOVÁ a Jiří K. KROUPA. František Antonín Míča : Operosa terni colossi moles. 1. vydání. Praha: Koniasch Latin Press. 104 s. Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae, Series A, III. ISBN 978-80-86791-62-3. 2016. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nastudování Broschiho opery Merope v Jaroměřicích na podzim roku 1737. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – I. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum, roč. 47, č. 2, s. 6-15. ISSN 0862-8505. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nové skutečnosti k operám L’elezione d’Antioco in re della Siria a Cleonice e Demetrio uvedeným v Questenbergových Jaroměřicích v r. 1732. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – II. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum, roč. 47, č. 3, s. 6-18. ISSN 0862-8505. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Dvě opery pro mladou hraběnku. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – III. díl. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., roč. 47, č. 4, s. 6-19. ISSN 0862-8505. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Anagilda a Alessandro in Persia v Jaroměřicích. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – IV. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum, roč. 47, č. 5, s. 6-17. ISSN 0862-8505. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die Bedeutung der Handwerkerrechnungen und Bierdeputate für den Opernbetrieb des Jarmeritzer Schlosstheaters in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 50, č. 2, s. 3-14. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2015-2-1. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die für den Heiligen Grab bestimmten Sepolcri in der 1. Hälfte des 18. Jhs. zwischen Mähren, Wien und Pressburg. In Vom Aschermittwoch zum Heiligen Grab. Passion und Theater im Barock, Wien, 21-22 April 2015. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die von der mährischen Aristokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstalteten musikdramatischen Aufführungen als Spiegel der musikalischen Feste am Wiener Kaiserhof. In Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618–1918. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Jiří K. KROUPA. Hrabě Johann Adam Questenberg (1678–1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka. In Clavibus unitis. Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. s. 43-182, 139 s. ISSN 1803-7747. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudební život v Jaroměřicích za hraběte Johanna Adama Questenberga: shrnutí současného stavu poznání. Clavibus unitis. Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, roč. 3, č. 1, s. 77-96, 19 s. ISSN 1803-7747. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Das Wort-Ton-Verhältnis im Werk des mährischen Komponisten Franz Anton Mitscha (1696–1744). In Kačic, Ladislav. Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. 1. vyd. Bratislava: Slavistický ústav Jana Stanislava SAV. s. 163-178. ISBN 978-80-89189-25-0. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg (1678–1752) als Förderer der italienischen Oper in Mähren. Vídeň: Hollitzer Verlag. 778 s. Specula Spectacula 4. ISBN 978-3-99012-199-3. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert. Workshop. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert. Workshop. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Briefe von Georg Adam Hoffmann an Johann Adam Graf von Questenberg aus den Jahren 1729-1740. In Příspěvek na workshopu Quellenforschung zu Musik und Theater im 18. Jahrhundert. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Mährische Kunst liebende Adelige und ihre Musik- und Theaterveranstaltungen in der 1. Hälfte des 18. Jh. In Příspěvek na workshopu Zur musik-dramatischen Unterhaltungskultur des Adels im 17. und 18. Jahrhundert. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Forschungssonden zur Geschichte der Musikkultur in Mähren, mit näherer Orientierung auf Stadt Brno/Brünn. In Prezentace na Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Wort–Ton–Verhältnis im Werk des mährischen Komponisten Franz Anton Mitscha (1696–1744). In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava, 22.-24.10. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. K výzkumu výměny hudebnin mezi hrabětem z Questenbergu a jeho aristokratickými přáteli. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 49, č. 2, s. 29-51. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2014-2–3. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die von Questenbergschen Musikern aufgeführten Oratorien in Mähren in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 49, č. 1, s. 163-174. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2014-1-10. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Kamila KREJČIŘÍKOVÁ a Jana PETROVÁ. Zahrada jako obraz ráje. Průvodce zámeckým parkem v Jaroměřicích nad Rokytnou. 1. vyd. České Budějovice: Národní památkový ústav. 50 s. ISBN 978-80-87890-06-6. 2014. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Vladimír MAŇAS a Matthias PERNERSTORFER. Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918). 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Moravská hudbymilovná aristokracie v 1. polovině 18. století a její vztah ke světským hudebně dramatickým produkcím. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 45, č. 3, s. 6-12. ISSN 0862-8505. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Petr MACEK. The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. In The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. s. 1-310. ISBN 978-80-87773-04-8. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Neu identifizierte Opernpartituren aus der Musiksammlung des Grafen Johann Adam von Questenberg (Jarmeritz). In Perutková, Jana; Macek, Petr. The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. s. 55-70. ISBN 978-80-87773-04-8. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Piety and Music: The repertoire, practice and theology between sacred and secular. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Jiří SEHNAL. Franz Anton Mitscha. In Jakubcová, Alena; Pernerstorfer, Matthias. Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der OEAW. s. 449-453. 1. ISBN 978-80-7008-288-1. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Jiří SEHNAL. Johann Adam Graf von Questenberg. In Jakubcová, Alena; Pernerstorfer, Matthias. Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der OEAW. s. 535-539. 1. ISBN 978-80-7008-288-1. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Mährische Adelskultur im Bezug auf italienische Oper in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918), Brünn. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die von Questenbergschen Musikern aufgeführten Oratorien in Mähren. In Piety and Music: The repertoire, practice and theology between sacred and secular. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. "Eclat, Encounter, Expropriation":The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age. In Perutková, Jana; Macek, Petr. The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press. s. 7-9. ISBN 978-80-87773-04-8. 2013. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734 - příspěvek k poznání hudebního života na Moravě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, roč. 44, č. 3, s. 6-13. ISSN 0862-8505. 2012. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Giulio Cesare in Egitto am Wiener Kärntnertortheater im Jahre 1731. Ein Beitrag zur Rezeption der Werke von G. F. Händel in der Habsburgermonarchie in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 49, č. 1-2, s. 95-122. ISSN 0018-7003. 2012. info
 • KAPSA, Václav, Jana PERUTKOVÁ a Jana SPÁČILOVÁ. Some Remarks on the Relationship of Bohemian Aristocracy to Italian Music at the Time of Pergolesi. Studi Pergolesiani. Bern: Peter Lang, roč. 1, č. 8, s. 313-341. ISSN 2235-266X. 2012. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) a jeho kontakty s italskou hudební kulturou. Opus musicum. Brno: Opus Musicum, o.p.s., roč. 43, č. 3, s. 34-45. ISSN 0862-8505. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. CD Bejun Mehta: Ombra cara. Recenze. Opus musicum. Brno: Opus musicum o. p. s., roč. 43, č. 4, s. 86-87. ISSN 0862-8505. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Recenze knihy. Opus musicum. Brno: Opus musicum, roč. 43, č. 3, s. 89-90. ISSN 0862-8505. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 46, č. 1-2, s. 127-139. ISSN 1212-0391. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha: Koniasch Latin Press. 620 s. Clavis monumentorum musicorum regni bohemiae, IV. ISBN 978-80-86791-73-9. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk Hummel - Mathilde von Guise. Recenze CD. Harmonie. Praha: Muzikus, č. 7, s. 54-55. ISSN 1210-8081. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Christoph Willibald Gluck - Ezio. Recenze CD. Harmonie. Praha: Muzikus, č. 8, s. 54-54. ISSN 1210-8081. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Carl Philipp Emanuel Bach - Symphonies for Hamburg. Recenze CD. Harmonie. Praha: Muzikus, č. 9, s. 54-56, 2 s. ISSN 1210-8081. 2011. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Dosud nepublikované prameny k hudebnímu dění v Jaroměřicích za hraběte Questenberga. Opus musicum. Brno: Opus musicum, roč. 42, č. 3, s. 73-86. ISSN 0862-8505. 2010. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J. A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století. In Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Musicologica brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, roč. 44, 1-2, s. 121-140. ISSN 1212-0391. 2009. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nejlepší výstavou hudby je nechat ji rozeznít. Rozhovor. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 40, č. 2, s. 36-37. ISSN 0862-8505. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jan Trojan: Josef Schreier (1718 - ?). Recense. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 40, č. 2, s. 48. ISSN 0862-8505. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jan Trojan: České zpěvohry 18. století. Recense. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 40, č. 2, s. 49-50. ISSN 0862-8505. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vivaldiho Argippo. Pohled na rekonstrukci opery. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 40, č. 4, s. 28-31. ISSN 0862-8505. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. In Spectrum Musikwissenschaft. Oesterreichische Gesellschaft f\ur Musikwissenschaft. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Výsledky projektu "Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století" se zvláštním zřetelem k nově identifikované sbírce partitur hraběte J. A. Questenberga (1678-1752). In Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu. Praha: Agora. s. 126-134. ISBN 978-80-86820-05-7. 2008. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, XLIV, č. 1, s. 5-36, 31 s. ISSN 0018-7003. 2007. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Caldarova opera L' Amor non ha legge pro hraběte Questenberga aneb "Horší nežli čert je to moderní manželství". Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 41. Brno: Masarykova universita, roč. 2006, H 41, s. 125-146, 21 s. ISSN 1212-0391. 2007. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vitásek, Wittassek, Jan Nepomuk August. In MGG - Musik in der Geschichte und Gegenwart. Kassel Basel London New York Prag: Bärenreiter Metzler. s. 53-54. 17. ISBN 978-3-7618-1137-5. 2007. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Johann Adam Mitscha (1746-1811). Ein Wiener Zeitgenosse Mozarts. In Studien zur Musikwissenschaft. Tutzing: Hans Schneider. s. 61-72. ISBN 978-3-7952-1220-9. 2007. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. J. A. Hasse: Semele. Serenata z hudební sbírky hraběte Questenberga a její obnovená světová premiéra. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., roč. 39. ročník, č. 4, s. 23-27. ISSN 0862-8505. 2007. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Vivaldiho pražská opera Argippo znovuzrozená. Rozhovor. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., roč. 39. ročník, č. 4, s. 20-22, 2 s. ISSN 0862-8505. 2007. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. F.X. Brixi: Jidáš Iškariotský. Recenze CD. Harmonie. Praha: Muzikus, roč. 2007, č. 5, s. s.47-48, 2 s. ISSN 1210-8081. 2007. URL info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Libreto k opeře Amalasunta Antonia Caldary - nový příspěvek k opernímu provozu v Jaroměřicích nad Rokytnou za hraběte J. A. Questenberga. Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 38-40 (2003-2005). Brno: Masarykova universita, roč. 2006, LIV, s. 207-218, 11 s. ISSN 1212-0391. 2006. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo) F. V. Míči. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Prešov: Súzvuk. s. 111-126, 15 s. ISBN 80-89188-14-1. 2006. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Problém programnosti první řady Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. Brno: Konzervatoř Brno, 2004. s. 105-111. ISBN 80-87005-00-7. 2006. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Henry Purcell: Dioclesian suite, Georg F. Haendel: Concerto grosso op. 6, č. 6, Il duello amoroso HWV 82. Recenze CD. Harmonie. Praha: Harmonie, roč. 2005, č. 5, s. 43-44, 1 s. ISSN 1210-8081. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Antonio Vivaldi: Moteta. Recenze CD. Harmonie. Praha, roč. 2005, č. 5, s. 44. ISSN 1210-8081. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Baldassare Galuppi: L oracolo del Vaticano. Recenze CD. Harmonie. Praha, roč. 2005, č. 5, s. 40. ISSN 1210-8081. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk Hummel: Te Deum, Quod in orbe op. 88, Mše Es dur op. 80. Recenze CD. Harmonie. Praha, roč. 2005, č. 5, s. 42. ISSN 1210-8081. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. "Míčovský problém" v brněnské muzikologické škole. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. Praha: KLP. s. 213-216. ISBN 80-86791-28-9. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, č. 3, č. 2005, s. 1-6. ISSN 1214-5955. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Jana SPÁČILOVÁ. Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století - fenomén stále aktuální. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, XXXVII, č. 5, s. 50-53. ISSN 0862-8505. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Biografická skica o Janu Adamu Míčovi. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., roč. 2005, č. 6, s. 47-52. ISSN 0862-8505. 2005. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudební žert. Recense. Harmonie. Praha: Muzikus, roč. 2004, č. 10, s. 34-34. ISSN 1210-8081. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nemám rád plastová okna ve fasádě barokního paláce. Rozhovor. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., roč. 36, č. 4, s. 37-41. ISSN 0862-8505. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Gernot Gruber (Hg.): Wiener Klassik. Recense sborníku. Opus musicum. Brno, roč. 36, č. 2, s. 40-42. ISSN 0862-8505. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Marc-Antoine Charpentier: Messe a 8 voix et 8 violons et flutes, Motet Miseremini mei. Recense CD. Harmonie. Praha: Muzikus, roč. 2004, 8., s. 42-43. ISSN 1210-8081. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Muzikologická konference Fenomén Janáček včera a dnes. Recense konference. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2004, č. 4, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-5955. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Gernot Gruber (Hg).: Wiener Klassik. Ein musikgeschichtlicher Begriff in Diskussion. Recense sborníku. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2004, č. 4, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-5955. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Míča, Familie. In MGG - Musik in der Geschichte und Gegenwart. Kassel Basel London New York Prag: Bärenreiter. s. 155-156, 1 s. sv. 12. ISBN 3-7618-1110-1. 2004. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jaroměřice nad Rokytnou: Städtisches und höfisches in westmährischer Provinz. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2003, H41, s. 59-63. ISSN 1212-0391. 2003. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Barokní zázrak v Českém Krumlově. Opus musicum. Brno, roč. 32, č. 6, s. 40-44. ISSN 00862-8505. 2000. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk August Wittassek - ein vergessener Kirchenkomponist und Prager Domkapellmeister. In Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 1. vyd. Chemnitz: Technische Universität. s. 125-129. Heft 2. ISBN 3-926196-30-0. 1998. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jan Nepomuk August Vitásek (Johann Witassek) und die stilistischen Merkmale seines kirchenmusikalischen Schaffens. In Prof. Jiří Fukač - Festschrift. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 108-112. ISBN 80-7041-674-2. 1998. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk August Vittassek (1770-1839) - ein bedeutender böhmischer Komponist der 1. Hälfte des 18. Jahrhundert. In Musica Austriaca. 1. vyd. Salzburg: Musica Austriaca. s. 163-168. 16. ISBN 3-900270-41-4. 1997. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Jan Nepomuk August Vitásek a stylové zařazení jeho církevní tvorby. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 1997, č. 1, s. 29-34. ISSN 0862-8505. 1997. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Ein böhmischer Musiker Johann Nepomuk August Vittassek im Licht der tschechisch-österreichischen Gegenseitigkeit in der 1. r 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Colloquium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 214-217. ISBN 80-210-1625-6. 1997. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Einige Bemerkungen zur Míčas Opera serenada Der glorreiche Nahmen Adami. SPFFBU, Řada hudebněvědná. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1996,1997, H 31, s. 25-30. ISSN 0231-522X. 1997. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Jan Nepomuk August Vitásek (1770-1839) - významný český hudebník první poloviny 19. století. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1995, H 30, s. 41-49. ISSN 068-2705. 1997. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk August Vittassek (1770-1839) - ein bedeutender böhmischer Komponist der 1. Hälfte des 18. Jahrhundert. In Musica Austriaca. Wien, Salzburg: Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien. s. 163-168. 16. ISBN 3-900270-41-4. 1997. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Opernproduktionen in Jaromeritz (Jaroměřice n.Rokytnou) in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. 1. vyd. Regensburg: Druckerei Marquardt. s. 201-204. ISBN 3-9803294-6-1. 1996. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Johann Nepomuk August Wittassek und seine Verbindungen zur Wiener Hofmusikkapelle. In Studien zur Musikwissenschaft. 1. vyd. Tutzing: Hans Schneider. s. 167-176. 45. ISBN 3-7952-0860-2. 1996. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Jan Nepomuk August Vitásek (1770-1839) - významný český hudebník první poloviny 19. století. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 44, H 30, s. 56-68. ISSN 0321-522X. 1995. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Die Musikkultur von Schloss Jarmeritz und František Václav Míča. In Studien zur Musikwissenschaft. 1. vyd. Tutzing: Hans Schneider. s. 83-112. 44. ISBN 3-7952-0860-2. 1995. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Bibliografie prof. PhDr. Jiřího Vysloužila, DrSc. od r. 1983. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 29, serie H, s. 147-152. ISSN 0321-522X. 1994. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Hudební život v Jaroměřicích nad Rokytnou v 18. století a František Václav Míča. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 1994, 5-6, s. 129-141. ISSN 0862-8505. 1994. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. František Václav Míča (1694-1744) a jaroměřická zámecká hudební kultura. 1. vyd. Jaroměřice n. Rokytnou: Město Jaroměřice n. Rokytnou. 23 s. 1994. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. František Václav Míča und die musikalische schlosskultur in Jaroměřice nad Rokytnou. 1. vyd. Jaroměřice nad Rokytnou: Město jaroměřice nad Rokytnou. 23 s. 1994. info
 • PERUTKOVÁ- DVOŘÁKOVÁ, Jana. Slavné jméno Adamovo Františka Václava Míči. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 1993, č. 7, s. 205-214. ISSN 0862-8505. 1993. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Němeček nebyl první. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 1991, č. 3, s. 65-67. ISSN 0862-8505. 1993. info

3. 4. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.