On Monday, June 19, the Academic Senate will meet

12 Jun 2023

Program zasedání AS FF dne 19. června 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Jiří Macháček, Kateřina Holíková, Daniel Drápala

1. Projednání žádosti o prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Uvede Aleš Urválek

Podklady jsou k dispozici zde: Dokumentový server FF (muni.cz)

Diskuse a usnesení

2. Návrhy usnesení k Pravidlům pro sestavování rozpočtu na FF MU

Představí předseda ekonomické komise AS FF MU David Zbíral

Důvodová zpráva: I přesto, že (1) byl sběr dat k získání procent podílu pro účely rozpočtování na FF MU v r. 2023 uspíšen, (2) AS FF MU schválil Pravidla pro sestavování rozpočtu na FF MU 20. března 2023 a (3) AS MU schválil rozpočet MU 15. května 2023, byl rozpočet pracovišť FF rozeslán vedoucím až 5. června 2023. Doporučujeme proto zakotvit nejzazší termín zveřejnění, který zaváže vedení k včasnému zveřejňování rozpočtu. Vedle toho vznášíme dotaz, zda by nebylo vhodné poskytnout ústavům alespoň prázdný model rozpočtu (s vypočtenými procenty podílů) i dříve, jelikož procenta podílu dle jednotlivých ukazatelů a pravidla pro sestavování rozpočtu FF i výše rozpočtu FF byla známa dlouho před finálním schválením rozpočtu MU univerzitním senátem.

Diskuse

Návrh usnesení:

AS FF MU žádá vedení FF MU, aby byl rozpočet připravován každoročně tak, aby mohl být zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději pak pět pracovních dní poté, co nastala situace, kdy AS FF MU schválil Pravidla pro sestavování rozpočtu na FF MU a AS MU schválil rozpočet MU.

Důvodová zpráva: Členům EKS nepřipadá ani po studiu relevantních předpisů - https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM01-17/Smernice_MU_c.1_2017_-_Realizace_pravidel_hospodareni__ucinna_od_1.1.2022_.pdf (zejména čl. 9, bod 11) a https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Pokyny_MU/PO13-05/Pokyn_MU_c.13_2005_-_Pravidla_pro_kalkulaci_ceny__ucinny_od_1._2._2018_.pdf (čl. 4, bod 1 a bod 3) - příliš jasná centralizace prostředků mimo ukazatele A, K a DKRVO na FF MU a pociťují nutnost, aby byla vedoucím a širší fakultní veřejnosti lépe komunikována, resp. přehledně pojata (vysvětlena, zdůvodněna), zejména se zaměřením na ty položky, které na úrovni univerzity nejsou zatíženy centralizací vůbec nebo jsou zařazeny do snížené sazby, viz Pravidla sestavování rozpočtu MU (/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM02-22/133888656/Smernice_MU_c.2_2022_-_Pravidla_sestavovani_rozpoctu_pro_kalendarni_rok_2023__ucinna_od_1.1.2023_.pdf, čl. 8), zatímco na FF MU jsou centralizovány od pracovišť v plné výši.

Diskuse

Návrh usnesení:

AS FF MU žádá vedení FF MU, aby do Pravidel sestavování rozpočtu či jiného vhodného dokumentu byly po vzoru univerzitní směrnice Pravidla sestavování rozpočtu zapracovány také centralizované náklady z ostatních druhů výnosů než příspěvku A, K a DKRVO a aby v tomto dokumentu byly pojmenovány a zdůvodněny rozdíly mezi fakultními pravidly a pravidly univerzitními (jež některé položky vyjímají z centralizace zcela, např. konferenční poplatky, nebo uplatňují třetinovou sazbu, např. u celoživotního vzdělávání, darů a smluvního výzkumu).

3. Situace kolem univerzitního kina Scala

Magistrát města Brna v souvislosti s opravami statiky naznačil možnost ustoupení od spolupráce s MU (https://denikn.cz/minuta/1124644/). Některé ústavy FF kino pravidelně využívají a bylo by dobré se k jeho dalšímu osudu vyjádřit.

Referuje Jiří Rambousek

Diskuse

Případné usnesení

4. Situace kolem reformy doktorského studia a stipendií doktorandům

Referuje proděkan Tomáš Knoz

Diskuse

Usnesení

5. Zpráva o setkání Studentské komory Rady vysokých škol s ministrem Bekem

Referuje místopředseda AS FF MU Ondřej Varaďa

Diskuse

6. Dopis iniciativy „Hodina pravdy“ rektorům a rektorkám českých univerzit a další akce spojené se snahou o zlepšení finančního ohodnocení humanitních oborů

Referuje Václav Štěpánek a Stanislav Bárta

Diskuse a případné usnesení

7. Různé

Informace Stanislava Bárty o RVČ

V Brně dne 12. června 2023
Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.