On Monday, March 20, the Academic Senate will meet

17 Mar 2023

Program zasedání AS FF dne 20. března 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni:

1. Doplnění Ekonomické komise AS FF MU

Referuje předseda EK David Zbíral.

Za Petra Vurma je zapotřebí nahradit člena EK AS FF MU. Předseda D. Zbíral navrhuje prof. Macháčka, který má potřebné zkušenosti z předchozích EKS, je členem Ekonomické komise děkanky a má vhled i do dat a fungování dalších českých VŠ a filozofických fakult.

Diskuse

Hlasování o navrženém kandidátovi (kandidátech)

2. Doplnění disciplinární komise FF MU o náhradníka z řad studentů

Informuje předseda SK AS FF MU Ondřej Varaďa.

SKAS FF MU se usnesl, že na pozici náhradnice Disciplinární komise FF MU dle nového Disciplinárního řádu platného od 1. 1. 2023, čl. 4, body (2) a (4), nominuje Bc. Josefínu Slámovou (502609).

Diskuse

Hlasování o návrhu

3. Aktualizace strategického záměru FF na rok 2023

Referuje děkanka Irena Radová.

Materiál byl členům AS zaslán.

Diskuse

Hlasování o schválení záměru

4. Pravidla pro rozdělování rozpočtu FF v roce 2023

Referuje děkanka Irena Radová, stanovisko EK AS FF MU podá David Zbíral.

Materiál byl členům AS zaslán.

Diskuse

Hlasování o schválení pravidel

5. Ekonomika FF MU na rok 2023 – makrotabulky

Informuje tajemník fakulty Ivo Jurtík.

Podklady budou poslány do konce týdne.

Diskuse

Hlasování o usnesení

6. Projednání žádosti dvou studijních programu FF MU

Zprávu podají garanti programů Aleš Urválek a Michal Schwarz.

Překladatelství románských a germánských jazyků (NMgr.) – žádost o rozšíření SP o novou specializaci a o změnu názvu studijního programu

Vietnamistika (Bc.) – žádost o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program

7. Plánované akce senátů FF ČR v souvislosti s peticí „Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů“ a usnesením Asociace děkanů FF v ČR

Informace o připravovaných akcích jsou na adrese https://www.petice.com/a/367789.

Informace ze zasedání senátů FF v ČR byly členům AS FF MU průběžně zasílány.

Diskusi otevře předseda senátu Václav Štěpánek a místopředseda AK AS FF MU Stanislav Bárta.

Diskuse

Usnesení

8. Různé

Funkční období současného senátu a harmonogram voleb

Je třeba rozhodnout, zda bude naše funkční období končit přesně 3 roky poté, co kvůli kovidovému zdržení opožděně začalo, tedy 24. 5. 2024 (jak to plánuje např. AS MU), nebo zda provedeme „racionalizaci“ funkčního období, aby nový senát nastoupil k prvnímu dní v měsíci (1. 5. či 1. 6.). Podle toho pak bude naplánován harmonogram voleb.

Nové informace o budoucnosti doktorandských stipendií aj.

 

12. března 2023

Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.