On Monday, November 28, the Academic Senate will meet

19 Nov 2022

Program zasedání AS FF dne 28. listopadu 2022 v 16 hod.

Místo konání: zasedací místnost děkanátu

Omluveni: doc. Dagmar Pichová

1. Aktualizované znění jednacího řádu

Uvede proděkan Tomáš Knoz. Jedná se o aktualizované znění Jednacího řádu Vědecké rady FF MU (mimo jiné obsahuje definici čestného členství vědecké rady), a dále návrh na jmenování pěti osobností spojených s naší fakultou čestnými členy její vědecké rady. Materiály tvoří přílohu zápisu.

Diskuse

Hlasování a usnesení

2. Zvýšení ceny ubytování v lektorském domě

Uvede doc. A. Urválek.

Diskuse

Usnesení

3. Financování ukrajinských akademiků od letního semestru 2022

Uvede předseda AS FF V. Štěpánek. Jednání z prorektorem Hanušem vyznělo zhruba takto:

  1. Pro ukrajinské kolegy/kolegyně byla vytvořena speciální podpora v rámci podpory personální politiky rektora, která má jinak stabilní podmínky. S děkany bylo domluveno, že max. podpora pojede do konce února 23, pak to přejde na standardní režim (50/50/30). Na celou univerzitu takto je rozděleno 20 mil. korun.
  2. Je to rozhodnutí rektora, s nímž souhlasili děkani. Není to v mé moci měnit. Rád bych pomohl, ale opravdu nevím, jakým způsobem. Není úplně možné vytvářet precedens. Nemohu vyloučit, že se tato otázka ještě někde nevynoří (například na kolegiu rektora), pokud ano, přislíbil prof. Hanuš, že mi dá vědět.
  3. Jinými slovy, z univerzity nelze očekávat další finanční výpomoc kromě dohodnuté.

Diskuse

Případné hlasování o usnesení

4. Změny podmínek přijímacího řízení do anglických studijních programů

Zdůvodní a zprvu podá proděkan Dytrt.

Diskuse

Hlasování o schválení

5. Různé

 

V Brně dne 19. listopadu 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.