The Academic Senate will hold an extraordinary meeting on Monday 12 February

8 Feb 2024

Program mimořádného zasedání AS FF dne 12. února 2024 v 15 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: J. Krob, T. Weissar

Mimořádné zasedání senátu bylo schváleno rozhodnutím AS FF MU na jeho řádném zasedání dne 29. ledna 2024

1. Obsazení nového proděkanského místa

Pro nově vyčleněné portfolio navrhuje děkanka jako proděkanku doc. PhDr. Ivu Burešovou, Ph.D. (Psychologický ústav FF MU, UČO 15694). Kandidátku představí děkanka.

Senát žádá kandidátku na novou proděkanku o představení jejích vizí.

Diskuse

Tajné hlasování senátu o schválení kandidátky na místo proděkanky a usnesení

2. Pokračování diskuse o metodice pro rozdělování rozpočtových financí na FF MU

Představení nového alternativního návrhu. Návrh, vzniklý na základě shody několika akademických pracovišť, představí senátor Jiří Němec.

Zdůvodnění

Alternativní návrh usnesení vznikl v reakci na neukončenou debatu, která se uskutečnila na posledním řádném zasedání AS FF MU nad aktuálním návrhem Pravidel sestavování rozpočtu FF MU na rok 2024 a speciálně pak Interní metodiky rozpočtového zhodnocení publikačních výsledků na FF MU. V této debatě se ukázalo, že na rozdíl od minulých let, kdy byla pravidla sestavování rozpočtu, a zvláště pak interní metodika rozpočtového zhodnocení publikací, přijímána na základě širokého většinového, často dokonce jednohlasého konsensu senátu FF MU, vyvolává aktuální návrh metodiky zásadní kritiku některých kateder a ústavů FF. V zájmu opětovného dosažení konsensu byl proto zformulován alternativní návrh, který souhlasí s návrhem pravidel pro sestavování rozpočtu předkládaným děkankou s výjimkou oblasti rozpočtového zhodnocení publikačních výsledků. Jeho podstata spočívá v tom, že při sestavování rozpočtu by nadále byla zohledňována dosavadní interní metodika rozpočtového zhodnocení publikačních výsledků na FF MU (tedy ta, která byla schválena 10. 2. 2022) s tou úpravou, že se bude započítávat pouze segment záznamů odváděných do RIV. Důležitou součástí návrhu je vznik motivačního mechanismu jednorázových dodatečných odměn, resp. bonifikací z centrálních zdrojů fakulty pro ta pracoviště a akademiky, jejichž publikace splňují univerzitní kritéria pro nejlepší vědecké výsledky (publikace vydané v „excelentním“ nakladatelství a časopisecké studie zařazené v databází WoS a Scopus v rámci Q1). Tento mechanismus odměn by fungoval v podobném režimu, jako je tomu nyní u publikací hodnocených známkami 1 a 2 v metodice M17+. Odměny budou jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky motivovat k produkci nejvýše bodově hodnocených publikací, ale nebudou se tak dále prohlubovat rozdíly mezi rozpočty ústavů.

Navrhovatel zohlednil především dvě stanoviska, která se v debatě na posledním zasedání AS FF MU ukázala podle jeho názoru jako nejvýznamnější, respektive zásadní:

  1. Návrh vychází vstříc chvályhodnému úsilí vedení fakulty podpořit na jedné straně excelentní vědecké publikační výsledky a na druhé straně zabránit neadekvátnímu ohodnocování těch typů publikačních výstupů (např. přednášek či různých krátkých popularizačních nebo publicistických textů), které navzdory jejich nezpochybnitelnému společenskému významu nepatří, na rozdíl od tvorby odborných publikačních výstupů, k jádru vědeckovýzkumné práce akademických pracovníků;
  2. návrh se pokouší rozptýlit narůstající rozčarování a frustraci v řadách akademických pracovníků fakulty, jimž by – v případě přijetí navržené metodiky – nezbývalo než považovat za zásadní znevážení a podcenění jejich vědecké práce, pokud by jejich publikace byly ohodnoceny v interní metodice navrženým nulovým nebo takřka nulovým bodovým hodnocením, protože byly publikovány a) v recenzovaných časopisech nižších kvartilů databází SCOPUS a WoS, b) v těch recenzovaných časopisech, které sice patří k základním tradičním publikačním orgánům jejich oborů, ale v uvedených databázích nefigurují, c) v kvalitních nakladatelstvích českých i jiných zemí, nacházejících se mimo univerzitní, respektive fakultní seznam „excelentních a skvělých nakladatelství“, který i tak vyžaduje zásadní revizi.

Kromě těchto dvou zásadních stanovisek diskutovaných na půdě AS FF MU byla zohledněna rovněž skutečnost, že komerční bibliometrické databáze typu SCOPUS a WoS jsou v současné době podrobovány stále větší kritice, a to jak v zahraničí (Sorbonne, německé univerzity), tak na naší univerzitě (místo prosté bibliometrie má do budoucna při hodnocení vědy převažovat kvalitativní hodnocení). Lze-li ovšem v blízké budoucnosti očekávat změny v hodnocení vědy na úrovni univerzity, mohlo by výraznější přibližování se fakultní metodiky hodnocení vědy stávající univerzitní metodice projevit ze střednědobého hlediska jako destabilizační a v konečném důsledku možná i kontraproduktivní.

Předložený alternativní návrh navrhovatel považuje za kompromis mezi dosavadní interní metodikou a aktuálním návrhem vedení fakulty. Domnívá se, že jeho prostřednictvím se podaří fakultě a jednotlivým pracovištím zajistit dlouhodobě rozmanitost vědeckých oborů pěstovaných na filozofické fakultě a vytvářet stabilitní prostředí pro jejich udržitelný rozvoj na nejvyšší možné úrovni.

Alternativní návrh usnesení

AS FF MU vyzývá vedení FF MU, aby v pravidlech sestavování rozpočtu FF MU v roce 2024 byla pro hodnocení publikační výsledků za 2023 nadále zohledňována dosavadní metodika hodnocení (Interní metodika rozpočtového zhodnocení publikačních výsledků na FF MU, schválená 10. 2. 2022) s tou úpravou, že bude započítáván pouze segment záznamů odváděných do RIV. S vědomím, že je s ohledem na stávající univerzitní metodiku hodnocení vědeckých výsledků vhodné a důležité podpořit touto metodikou nejlépe hodnocené vědecké výsledky, vyzývá AS FF MU vedení FF MU, aby vytvořilo zvláštní motivační mechanismus jednorázových odměn pro ty pracoviště a akademiky, jejichž publikace splňují univerzitní kritéria pro nejlepší vědecké výsledky (publikace vydané v „excelentním“ nakladatelství a časopisecké studie zařazené v databází WoS a Scopus v rámci Q1).

Pokračování moderované diskuse nad všemi návrhy a o postupu hlasování

Tajné hlasování a usnesení

3. Podnět doc. Zbírala o zápisech AS FF MU

Doc. Zbíral uvažuje v tomto smyslu: paní děkanka udržuje fakultní obec dobře informovanou tím, že rozesílá zápisy z kolegia, EKD, ze schůzí vedení sekretářkám a vedoucím a ústavy pak dále dle uvážení zaměstnancům. Navrhuje totéž učinit s finálními zápisy ze senátu, jelikož ty jsou známy daleko méně, jakkoli jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách senátu. Přispělo by to i k zvýšení povědomí o činnosti senátu. Navrhuje pro zveřejňování podobný postup, jako je užíván k zasílání zápisů z kolegia či vedení fakulty, tedy zasílat zápisy sekretářkám a vedoucím, a posléze nechat další rozeslání na nich dle zvyklostí na pracovišti.

4. Různé

 

V Brně dne 6. února 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.