Fenomén země v dějinách střední Evropy (Fenomén země)

Project Identification
MUNI/A/0783/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vědecká činnost Historického ústavu FFMU se dlouhodobě orientuje na zkoumání středoevropské historické a kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. Prioritou je interdisciplinární výzkum středoevropských dějin, jenž spočívá jak v základní heuristické práci, tak v interpretaci v rámci syntetických vědeckých publikací. Při výzkumu jsou uplatňovány moderní metody nauky o pramenech i moderní metodologické iniciativy současných historických disciplín. Souběžně s tím jsou tyto nové přístupy zkoumány a zvažovány rovněž v kontextu jejich možného specifického využití pro konkrétní výzkum dějin a kultury českých zemí. Na zmíněný vědecký záměr navazuje i předkládaný projekt, který zároveň reaguje na jednu z důležitých snah Historického ústavu, totiž intenzivnější zapojení mladých historiků, zejména studentů doktorských programů, do daného vý-zkumu. Řešitelský tým, tvořený z větší části právě doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit vý-zkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde zejména o zkoumání starších i novějších dějin Moravy v kontextu střední Evropy se zaměřením k otázkám české státnosti, ke vzniku a rozvoji stavovství a dalších společenských útvarů a sociálních situací, k dějinám ekonomiky, správy i k problematice vztahu národa a země. Účastí studentů doktorského studia v projektu dojde k jejich hlubšímu proniknutí do problematiky moderního bádání o dějinách českých zemí reflektovaného v širokých evropských souvislostech.

Publications

Total number of publications: 4