Slované a slavistika v areálovém pojetí (Areaslav)

Project Identification
MUNI/A/0789/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt „Slované a slavistika v areálovém pojetí“ vychází z pedagogické a badatelské koncepce Ústavu slavistiky FF MU tak, jak je budována od poloviny 90. let minulého století. Areálová koncepce výzkumu Slovanstva spočívá především v překračování konvenčních hranic tradičních filologií, ve vytváření prostoru pro vzájemné prolínání filologických a sociálních věd. Důraz je tedy kladen na uchopení slavistické problematiky v celistvé šíři, tj. nezaměřovat se ve výuce a výzkumu jen na vybrané slovanské filologie; k naplňování tohoto cíle výrazně směřuje koncepce areálových studií zpracovaná a prosazovaná na tomto pracovišti. Projekt chce podporovat výzkum nadaných doktorandů a mladých pracovníků ústavu na asistentských postech, kteří dokončují své disertační projekty.
Detailní studium všech tří parciálních zón slovanského areálu – východoslovanské, západoslovanské (středoevropské) a jihoslovanské (balkánsko-slovanské) – zejména pak popis a zkoumání konvergentních a divergentních jevů v těchto zónách, přispěje k lepšímu poznání klíčových problémů nejen jejich, ale i areálu jako celku. Předkládaný projekt je proto výrazně orientován na podporu aplikace výzkumem získaných teoretických poznatků do areálově koncipované filologické praxe.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.