Project information
Studium distribuce steroidních látek ve složkách pevných environmentálních matric

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA13-20357S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Steroidní hormony jsou vylučovány lidmi i zvířaty. Výsledkem je kontaminace prostředí látkami z odpadů z lidských obydlí a z chovu zvířat. Estrogeny a syntetické steroidy mohou interagovat s endokrinním systémem a ovlivňovat reprodukci a vývoj exponovaných živých organismů. Distribuce sledovaných látek musí být popsána kvalitativně i kvantitativně, aby bylo možné posoudit riziko jejich retence v prostředí. Osud látek v prostředí lze popsat na základě studia rovnováh v jednoznačně definovaných systémech environmentálních matric. Hlavním cílem projektu je popis sorpce a desorpce estrogenů a syntetických steroidů na charakteristických složkách pevných environmentálních matric. Sorpce a distribuce estrogenů a syntetických steroidů mezi komplexními environmentálními fázemi, půdou, sedimenty a vodou je výsledkem interakcí s typickými složkami těchto matric. V projektu budou proto použity složky přímo izolované z pevných matric a složky modelové pro hodnocení jejich specifické role v procesech sorpce a desorpce. Výsledky budou použity pro popis osudu a transformace steroidů v prostředí.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.