Project information
Kontinuity a diskontinuity: Umělecká tvorba mezi raně středověkým kultem a obrazovou kulturou moderní doby (Kontinuity a diskontinuity v umělecké tvorbě)

Project Identification
MUNI/A/0806/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu na Semináři dějin umění (v kategorii A) je zaměřen na podporu jedenácti studentů doktorského studia programu „Dějiny a teorie umění“ v prezenční formě a vybraných tří studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“.

Studenti doktorského programu dějin umění a jejich vedoucí přitom v jasně a strukturovaně koncipovaném projektu navazují na trvalejší tradici uměleckohistorické výzkumné práce na Semináři dějin umění FF MU, během níž došlo zejména v předchozích letech k podstatnému navýšení studentských publikačních a konferenčních badatelských výstupů. Tematicky je projekt v budoucím roce zaměřen především na výzkum dějin umění (tj. dějin architektury, sochařství, malířství, užitého umění, kresby a fotografie) v širším okruhu střední Evropy. Pod odborným a badatelským vedením ze strany školitelů, kteří jsou do projektu rovněž zahrnuti, se činnost doktorandů v prezenční formě studia a vybraných posluchačů magisterského stupně studia soustředí na řešení aktuálních uměleckohistorických problémů v následujících oblastech:

(a) pozdně antická obrazová tradice a raně křesťanský kult v severoitalském prostoru /Dr. Ivan Foletti/;
(b) proměny vizuální kultury v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století /Dr. Ondřej Jakubec/;
(c) forma a funkce novověké architektury v širším podunajském kontextu /Prof. Dr. Jiří Kroupa/;
(d) vztah krásné literatury a moderní umělecké tvorby /Dr. Radka Miltová/.

Při stanovení těchto čtyř ústředních doktorandských priorit je přitom předpokládáno, že bude v projektu podstatně podpořena zejména samostatná badatelská činnost posluchačů, a že při jeho řešení dojde též k větší internacionalizaci domácího výzkumu (především ve vztahu k severoitalskému univerzitnímu prostředí a k německému a rakouskému výzkumnému prostoru). Do projektu specifického výzkumu je přitom zahrnuta nejen podpora zahraniční mobility studentů doktorského studia a zvýšení jejich teoretických znalostí prostřednictvím nákupu uměleckohistorické a umělecko-teoretické literatury, ale též prezentace výsledků formou odborného setkání-konference. Z tohoto setkání vznikne během řešení projektu recenzovaná publikace s mezinárodním významem.

Publications

Total number of publications: 84


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.