Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TL02000398
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Projekt si klade za cíl vyvinout technický nástroj k důkazně spolehlivé identifikaci a autentizaci, jehož užití bude jen v minimálně nutné míře exponovat soukromí uživatele příslušné služby informační společnosti (tj. nástroj, který bude souladný s principy privacy-by-design a privacy-by-default). Cílem projektu je rovněž experimentálně ověřit hypotézu, že požadavky na technicky a důkazně spolehlivou identifikaci (včetně generování odpovídající forenzní stopy jednání uživatele) a na ochranu soukromí nemusí být ve vztahu k elektronické identifikaci přímo kontradiktorní.
Záměr projektu je založen na propojení výzkumu v technických disciplínách, zejména aplikované kryptografie a informatiky, se společenskovědními obory, především právní vědou. Aplikovaným výstupem projektu bude softwarový systém pro bezpečné ověření identity uživatelů. Tento systém bude navržen na základě využití prostředků moderní kryptografie (zejména tzv. anonymních pověření) a se zohledněním požadavků současné a budoucí evropské a české právní úpravy dopadající na jedné straně na ochranu soukromí a osobních údajů (vč. plánovaných kodexů dle GDPR, nařízení ePrivacy apod.) a na druhé straně na forenzní použitelnost a důkazní spolehlivost autentizačních záznamů.
Systém bude implementován, vyzkoušen v praxi a dodán ve formě softwaru a funkčního vzorku. Návrh systému bude rovněž zveřejněn jako „best-practice“ otevřená specifikace pro další budoucí identifikační systémy a bude komercializován aplikačním garantem IMA s.r.o. v rámci komerčního produktu IMAPorter PRO.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.