Project information
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury v kontextu moderního germanistického výzkumu (Germanistický výzkum)

Projekt je zaměřen na podporu doktorských a vybraných magisterských studentů. Cílem je jejich účelné zapojení do badatelských, pokud možno projektově koncipovaných aktivit pracoviště. Díky tomuto zapojení se pracoviště lépe profiluje na poli germanistického výzkumu v domácím i mezinárodním měřítku. Studující v doktorandských programech jsou podpořeni tím, že mohou lépe participovat na seminářích, workshopech a konferencích, pořádaných společně s ostatními germanistickými katedrami v ČR; krom toho mohou tato setkání spolupořádat a podílet se na vydávání odborných výstupů z těchto akcí. Díky projektovým prostředkům lze tak lépe budovat a udržovat domácí i mezinárodní síť partnerských germanistických pracovišť, která je je pro profilaci a konkurenceschopnost doktorského studia nezbytná. Jedním z efektů je tak celkové zkvalitnění studia v doktorském i magisterském stupni, což se promítá do vyšší úrovně disertačních i magisterských diplomových prací. U obou podporovaných stupňů studia se tím zvyšuje jak konkurenceschopnost absolventů ÚGNN, tak integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.