Geologické procesy v Českém masivu a Západních Karpatech (Geoproces)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je podpora aktivního zapojení studentů do výzkumných témat, na která se Ústav geologických věd dlouhodobě specializuje, zejména v oblasti Českého masivu a Západních Karpat. Jedná se o výzkumná témata zahrnující: Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací, včetně krystalochemie jednotlivých fází - Chování geochemicky a ekonomicky významných prvků v různých geologických prostředích (se zaměřením na REE, U a Th) - Hydrotermální alterace a mobilita prvků v hydrotermálních podmínkách - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí s geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností- Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.