Project information
European Changes and Stability: Ancient Civilizations and Languages in Later European Transformations (EPKA)

Předkládaný projekt vychází ze strategických témat řešených v současnosti na Ústavu klasických studií. Vychází proto z výzkumu starověkých společností, jazykově řecké a latinské kultury a písemnictví, včetně jejich středověké a moderní fáze. Projekt si klade za cíl přispět k lepšímu poznání kořenů současné evropské společnosti. Zaměří se na zpřístupnění, analýzu a interpretaci vybraných písemných pramenů latinského a řeckého jazyka a literatury od antiky po současnost v nejširším literárně-historickém kontextu. Při výzkumu starověkých písemných památek a jejich transformace v evropském středověku i novověku budou propojovány lingvistické a literární přístupy. V historické části projektu bude speciální pozornost věnována integračním procesům v pozdně římském impériu, jeho celkové sociální a ekonomické situaci, a to jak na Západě, tak ve východní části římské říše, dále vývoji v tzv. barbarských germánských královstvích a v rané Byzanci. Zastoupena budou i témata z oblasti starověkého Předního východu včetně hebrejských dějin. Cílem je ukázat, na jak pestrých kulturních tradicích dnešní Evropa staví. Nedílnou součástí projektu bude popularizace výzkumných aktivit, které mají potenciál komunikovat vývojově dané konstanty a problémy evropské společnosti směrem k laickému publiku, a přispět tak k poučené reflexi a lepšímu pochopení společenských problémů současnosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 85


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.