Project information
"Small" museums and their exhibition and educational activities (Mala muzea)

Project Identification
MK1200/2024OMG
Project Period
4/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Na vyspělý muzejní sektor a šíři možností spolupráce muzeí a škol se upozorňuje zejména v souvislosti s národními a dalšími velkými muzei. Neméně podnětným prostředím pro edukaci jsou muzea „malá“, obvykle lokální, komunitní instituce, soustřeďující svou sbírkotvornou a badatelskou činnost na region, v němž působí. Tento neopomenutelný fenomén a potenciál malých muzeí ve výstavní a edukační činnosti a jeho efekty pro školy a širší veřejnost jsou dosud nedostatečně zmapovány a v mnohých ohledech nedoceněny. Proto v rámci projektu vznikne publikace o této problematice, reflektující teorii i muzejní praxi v ČR v komparaci s mezinárodním vývojem, která bude distribuována do škol, fakultních knihoven, středních odborných škol pedagogických a do muzeí. Dále bude připravena cizojazyčná studie k vývoji a stavu malých muzeí v ČR a zaslána do oborově uznávaného zahraničního odborného periodika. O projektu zazní příspěvek na oborové konferenci pro muzejní pedagogy, studenty vysokých škol a další zájemce. Podpořen tak bude nejen rozvoj výchovy v kultuře, ale také celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a muzeí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.