Word Order of the Old Czech Pronominal Enclitics Dependent on a Finite Verb in the First Edition of the Old Czech Bible Translation

Authors

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Přednáška se zabývá krátkými zájmennými formami, které mají v nové češtině status tzv. stálých příklonek (enklitik tantum): mi, ti, si, sě, tě, ho, mu. Výklad vychází z rozboru jazykového materiálu získaného z vybraných knih nejstaršího úplného českého překladu bible, vzniklého ve 2. pol. 14. stol. První část studie je věnována frekvenci krátkých forem ho, mu (které vznikly z dvojslabičných tvarů jeho > jho > ho, jemu > jmu > mu). Druhá část je zaměřena na slovosledné vlastnosti zkoumaných zájmenných forem, které jsou závislé na určitém slovese). V referátu jsou vykládány na základě hlavní vývojové konkurence slovosledu českých enklitik: 1. postiniciální pozice, tj. pozice po prvním slově nebo frázi v klauzi, 2. kontaktní (verbálně adjacentní)pozice, tj. pozice enklitika v bezprostřední blízkosti svého syntakticky nadřazeného výrazu, a to buď v antepozici či preverbální pozici před slovesem, anebo v postpozici či v postverbální pozici za slovesem. V závěrečné části je diskutován rozsah změny původně ortotonických forem sě, tě v enklitika tantum.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.