Faculty staff

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Professor, Department of Czech Language


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.311
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3886
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., nar. 11. 2. 1951 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Prof. českého jazyka jmenováním
 • 1995: Doc. českého jazyka na základě habilitačního spisu Studie o českém souvětí
 • 1985: Doc. českého jazyka jmenováním
 • 1981: CSc. v oboru český jazyk: Vývoj funkcí kondicionálu v češtině
 • 1976: PhDr. v oboru český jazyk: Identifikace funkcí kondicionálu v současné češtině
 • 1975: Filozofická fakulta brněnské univerzity (UJEP), obor čeština-němčina
Přehled zaměstnání
 • 1974-dosud: FF MU
Pedagogická činnost
 • Současný český jazyk - skladba
 • Teorie syntaxe
 • Vedení diplomních prací z oboru
 • předseda komisí SZZ v oboru český jazyk
 • Předseda oborové rady doktorandského studia v oboru český jazyk na FF MU v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současný český jazyk - skladba
 • Účast v úspěšně ukončených projektech:
 • GAČR 405/94/1527 - Příruční mluvnice češtiny (hlavní řešitel)
 • GAČR 405/98/0764 Čeština v lingvistických pojmech (hlavní řešitel); další projekty
 • GAČR 405/03/1418 - Dějiny české jazykovědné bohemistiky
 • GAČR 405/03/0377 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Akademické stáže
 • 1982-1983: Univerzita Hamburg
 • 1984: Univerzita Řezno
 • 1987-1988: Univerzita Řezno
 • 1990: Univerzita Lublaň
 • 1995: Univerzita Řezno
Universitní aktivity
 • spoluvydavatel sborníku Čeština - univerzália a specifika
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakční rady časopisu Slovo a slovesnost
 • Člen redakční rady časopisu Zeitschrift fűr Slavistik (SRN)
 • edice doktorských prací z oblůasti slavistiky (spolu s F. Esvanem - Neapol a M. U. Fidlerem, Brown, Providece)
 • Člen oborových rad postgraduálního studia oboru český jazyk na MFF UK Praha, UP Olomouc UJEP Ústí n. labem
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen kolektivu oceněného Cenou rektora MU za r. 1996 za Příruční mluvnici češtiny
 • člen Humboldtovy nadace (SRN)
Vybrané publikace
 • KARLÍK, Petr. Mixed Nominals in Czech. Dočekal, M. – Karlík, P. – Zmrzlíková, J. (eds.). In Czech in Generative Grammar. Muenchen: Lincom Europe, 2007, s. 105-117. Lincom studies in Slavic languages 28. ISBN 978-3-89586-079-9. info
 • KARLÍK, Petr. Teorie generativní gramatiky v české jazykovědě: integrace, desinegrace, reintegrace. Rusinová, E. (ed.). In Přednášky a besedy z XXXL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 50-58. info
 • KARLÍK, Petr. Několik drobných poznámek k dějovým jménům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A55, č. 1, s. 235-246. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. A. Späth: Determinierung unter Defektivität des Determinierersystems. (recenze). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A55, č. 1, s. 272-275. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • KARLÍK, Petr. Worin sich Nominalisierungen unterscheiden: Auf der Suche nach einer Antwort anhand von tschechischen Daten. Anzeiger für Slavische Philologie. 2006, XXXIV, č. 1, s. 75-92. ISSN 1802-128X. info
 • KARLÍK, Petr. Některé syntaktické a pragmatické vlastnosti vedlejších vět v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 53-65. ISBN 80-210-3738-5. info
 • KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Where does modality come from? Hansen, B. - Karlík, P., eds. In Modality in Slavonic languages. New perspectives. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005, s. 61-72. ISBN 3-87690-916-3. info
 • KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Je vidět Sněžku: searching modality. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, č. 1, s. 103-114. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Markus Giger: Resultativa im modernen Tschechischen (recenze). Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 66, č. 1, s. 144-150. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Modality in Slavonic Languages. New Perspectives. Hansen, B.-Karlík, P. (eds.). Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005, 388 s. ISBN 3-87690-916-3. info
 • KARLÍK, Petr. členství v redakci odborného časopisu: Slovo a slovesnost. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. členství v redakci odborného časopisu: Zeitschrift fuer Slawistik (Německo). 2005. info
 • KARLÍK, Petr. pozvání k přednáškám: listopad 2005 - Institut fuer Slawistik, Univerzita Řezno. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. účast na grantových projektech: GA ČR č. 405/031418, 2003-2005: Dějiny české jazykovědné bohemistiky, člen řešitelského týmu. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. účast na grantových projektech: GA ČR č.404/03/0377, 2003-2005: Možnosti a meze gramatiky ve světle ČNK - spoluřešitel. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. předseda oborové komise pro český jazyk na MU. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. člen celostátní komise AV ČR pro udělování titulu doktor věd v bohemistice. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. člen komise pro jmenování profesorem na FF MU. 2005. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 5. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 464 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-659-1. info
 • KARLÍK, Petr a Zdeňka HLADKÁ. Kam s ním? (Problém stupňování adjektiv). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 73-93. ISBN 80-210-3373-8. info
 • KARLÍK, Petr. Pasivum v češtině. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 65, č. 1, s. 82-113. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Mikrosyntax českých deverbálních jmen. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 71-81. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mají dějová substantiva slovesný rod? Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). In Čeština - univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 33-46. ISBN 80-7106-659-1. info
 • KARLÍK, Petr a Ludmila VESELOVSKÁ. Analytic passives in Czech. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 2004, roč. 49, č. 1, s. 163-235. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. posesivní adjektiva v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 75-83. ISBN 80-210-3461-0. info
 • K syntaxi českého infinitivu. Rusinová, E., ed. In Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 56-65. info
 • Poznámka k rozboru dějových jmen. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, D3. Opava, 2003, s. 154-167. info
 • K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, A 51, s. 133-147. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Poznámka k rozboru dějových jmen. In Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Opava: Slezská univerzita, 2003, s. 154-167. ISBN 80-7248-188-6. info
 • KARLÍK, Petr. K syntaxi českého infinitivu. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 56. ISBN 80-210-3160-3. info
 • KARLÍK, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2003, A51, č. 1, s. 133-145. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. info
 • KARLÍK, Petr. Ještě jednou k českým deverbálním substantivům. Hladká, Z. a Karlík, P., ed. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 13-24. info
 • KARLÍK, Petr. Pasivum v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 93-99. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové novuny, 2002, 370 s. Nakladatelství Lidové novuny. ISBN 80-7106-611-7. info
 • KARLÍK, Petr. Tilman Berger und Jochen Raecke (Hrsg.): Slavistische Linguistik 1997. Referate des XXIII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. Blaubeuern, 26.-28.8. 1997. Philologica Fenno-Ugrica. Freiburg: Wissenschaft und Oeffentlichkeit, 2002, roč. 7-8, č. 1, s. 117-121. ISSN 0943-9471. info
 • KARLÍK, Petr. Některé vlastnosti modálních a fázových sloves. Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. Brno: Vydavatelství MU, 2001, č. 1, s. 93-98. info
 • KARLÍK, Petr. Personální deiktika v češtině. In SPFFBU. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 147-154. A49. ISBN 80-210-2600-6. info
 • KARLÍK, Petr. Nejdůležitější typy nominalizace v češtině. Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Brno: MU, 2000, s. 81-87. info
 • KARLÍK, Petr. Od Tesniera k ... SPFFBU. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48, s. 31-39. info
 • KARLÍK, Petr. Hypotéza modifikované valenční teorie. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, roč. 61, č. 3, s. 170-189. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Valence substantiv v modifikované valenční teorii. In Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000, s. 181-192. ISBN 80-210-2262-0. info
 • KARLÍK, Petr. Co je to vedlejší věta? In Čeština - univerzália a specifika. 1. vyd. Brno: MU, 1999, s. 13-28. ISBN 80-210-2025-3. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NÜBLER. Tschechische Verben des Typs zamávnout. Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München: Otto Sagner Verlag, 1999, roč. 5, č. 1, s. 211-221. info
 • KARLÍK, Petr. Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A47, s. 85-94. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NÜBLER. Substantivische Nominalisierungen im Tschechischen. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1999, roč. 44, č. 2, s. 167-180. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Reflexiva v češtině. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: MU, 1999, s. 44-52. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. 1. vyd. Praha: ISV, 1999, 208 s. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NUEBLER. Poznámky k nominalizaci v češtině. 1. vyd. Praha: AV ČR, 1998, 8 s. ISBN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Ke klasifikaci genitivu adnominálního. SPFFBU. Brno: MU, 1998, roč. 47, A 46, s. 121-130. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Negace a vid českého imperativu. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: MU, 1998, s. 159-166. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KARLÍK, Petr. K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1998, č. 81, s. 157-159. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Posesiva v češtině. Přednášky a besedy z XXXI. běhu LŠSS. Brno: MU, 1998, s. 35-42. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998, 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětí s když už a frazémizace spojovacího prostředku. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1998, č. 81, s. 232-239. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. splněná podmínka. SPFFBU. Brno: MU, 1997, roč. 46, A 45, s. 63-71. info
 • KARLÍK, Petr. Systematika predikátorů. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 49-56. info
 • KARLÍK, Petr. Interpretace nekontrafaktuálního významu tzv. kondicionálu minulého. In Jazyk a jeho užívání. 1. vyd. Praha: UK, 1996, s. 74-80. ISBN 80-85899-19-1. info
 • KARLÍK, Petr. Základní funkce deagentizace a dekauzativizace. SPFFBU. Brno: MU, 1996, roč. 45, A 44, s. 97-103. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Syntaktické sloveso. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996, roč. 79, č. 2, s. 66-72. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Multidimenzionální struktura jazykových kategorií. Přednášky a besedy z XXIX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1996, s. 37-42. info
 • KARLÍK, Petr. Sul significato della congiunzione tipo "se" (a proposito di jestliže in ceco moderno). AION - Slavistica. Napoli: Cadmo, 1996, č. 4, s. 183-204. info
 • KARLÍK, Petr. Studie o českém souvětí. 1. vyd. Brno: MU, 1995, 133 s. ISBN 80-210-1084-3. info
 • KARLÍK, Petr. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 369-546. ISBN 80-7106-134-4. info
 • KARLÍK, Petr. Pojistkové věty. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 45, A 44, s. 49-59. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mechanismus interpretace souvětných forem. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, s. 253-261. ISBN 80-85834-39-1. info
 • KARLÍK, Petr. Stavba věty v hanáckých nářečích. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1995, č. 4, s. 281-283. ISSN 1210-9339. info
 • KARLÍK, Petr. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. A: Synchronní disciplíny. Syntax. Univerzity na prahu nového tisíciletí II. Brno: MU, 1995, s. 117-120. info
 • KARLÍK, Petr. Prostředky vyjadřování adverzativního vztahu v češtině. Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS. Brno: MU, 1995, s. 36-41. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 1, Slovní druhy : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995, 101 s. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 2, Větná skladba : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995, 102 s. info
 • KARLÍK, Petr. O jednom typu přípustkových souvětí. SPFFBU. Brno: MU, 1994, A 43, č. 1, s. 34-41. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Tvar predikativního substantiva v češtině. Přednášky a besedy z XXVII. běhu LŠSS. Brno: MU, 1994, s. 32-38. info
 • KARLÍK, Petr. Vědecké dílo M. Grepla z let 1989-1994. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1994, č. 31, s. 59-61. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr. Přípustková souvětí v komunikaci. SPFFBU. Brno: MU, 1993, A 41, č. 1, s. 37-48. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Ilokuční potenciál příčinných souvětí. SPFFBU. Brno: MU, 1993, A 41, č. 1, s. 43-54. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Vyjadřování nesplněného očekávání v češtině. Přednášky a besedy z XXVI. běhu LŠSS. Brno: MU, 1993, s. 27-33. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Učte se s námi skladbě češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 236 s. ISBN 80-04-24567-6. info
 • KARLÍK, Petr. Úvaha o lingvistickém popisu souvětí. Anzeiger für slavische Philologie. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1992, č. 21, s. 139-148. info
 • KARLÍK, Petr. Hansack, Ernst: Bedeutung, Begriff, Name. Kratylos : Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für inodogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1992, č. 37, s. 180-181. ISSN 0023-4567. info
 • KARLÍK, Petr. Několik poznámek o restriktivních větách. SPFFBU. Brno: MU, 1991, roč. 40, A 39, s. 23-29. info
 • KARLÍK, Petr. Ilokuční potenciál podmínkových souvětí. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1990, č. 51, s. 81-94. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Podmínková souvětí v mluvním aktu. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1990, č. 73, s. 188-195. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Komunikativnofuncijska analisa pogojnih podredij. Jezik in slovstvo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1990, č. 35, s. 77-86. ISSN 0021-6933. info
 • KARLÍK, Petr. Typy příčinně-následkových vztahů a jejich vyjadřování. SPFFBU. Brno: MU, 1990, roč. 38-39, A 37-38, s. 121-131. info
 • KARLÍK, Petr. Miroslav Grepl šedesátiletý. Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 1989, č. 50, s. 171-174. info
 • KARLÍK, Petr. O tzv. účinku. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1989, č. 50, s. 1-9. info
 • ČEJKA, Mirek, Petr KARLÍK, Marie KRČMOVÁ a Zdeňka RUSÍNOVÁ. Cvičení z českého jazyka. 2. Brno: MU, 1989. ISBN 80-210-0009-0. info
 • Šedesátiny Miroslava Grepla. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, č. 39, s. 372-375. ISSN 0009-0786. info
 • KARLÍK, Petr. Relativní věty z hlediska reference. SPFFBU. Brno: UJEP, 1988, roč. 37, A 36, s. 59-66. info
 • DANEŠ, František, Miroslav GREPL a Zdeněk HLAVSA. Hierarchizace propozice. In Mluvnice češtiny. D. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 233-259. info
 • KARLÍK, Petr. Vyjadřování příčinně-následkových vztahů v češtině. Přednášky z českého jazyka, literatury a historie. Brno: UJEP, 1987, s. 17-23. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětné struktury s propozičním participantem. SPFFBU. Brno: UJEP, 1987, roč. 36, A 35, s. 79-92. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 474 s. info
 • KARLÍK, Petr. O větách relativních. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1986, č. 23, s. 81-82. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr. Výklad souvětí ze sémantického hlediska. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1986, č. 23, s. 35-36. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Valenz als Ausgangspunkt der Beschreibung der Satzstrukturen. SPFFBU. Brno: UJEP, 1986, roč. 35, A 34, s. 79-97. info
 • KARLÍK, Petr. In memoriam Arnošt Lamprecht. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1986, č. 31, s. 788-789. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. K významu kondicionálu minulého. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1983, č. 44, s. 12-21. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. Brno: UJEP, 1983, 102 s. info
 • KARLÍK, Petr. Zum Ausdruck von Sprechenstellungen durch sog. isolierte Nebensätze. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1983, č. 28, s. 391-404. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětné vyjadřování postojů mluvčího. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1982, č. 43, s. 92-101. info
 • KARLÍK, Petr a Aleš SVOBODA. Skladba češtiny pro cizince. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982. info
 • KARLÍK, Petr. Způsob platnosti propozičního obsahu věty. Pokus o vymezení a charakteristiku jedné kategorie větné modality. SPFFBU. Brno: UJEP, 1982, roč. 32, A 31, s. 35-50. info
 • KARLÍK, Petr. Má čeština konjunktiv? SPFFBU. Brno: UJEP, 1981, roč. 31, A 30, s. 124-130. info
 • KARLÍK, Petr. Morfologický a syntaktický modus. SPFFBU. Brno: UJEP, 1981, roč. 30, A 29, s. 59-71. info
 • KARLÍK, Petr. Vývoj funkcí kondicionálu v češtině. 1980, 196 + 1. info
 • KARLÍK, Petr. K problematice optativnosti. In Otázky slovanské syntaxe IV/2. 1. vyd. Brno: UJEP, 1980, s. 49-52. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. že-výpovědi a jejich funkce. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1979, č. 45, s. 5-10. info
 • KARLÍK, Petr. K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1978, č. 15, s. 63-65. ISSN 1212-5326. info
 • BENEŠ, Bohuslav a Petr KARLÍK. Konverzační texty. Brno: UJEP, 1977, 100 s. info
 • KARLÍK, Petr. Identifikace funkcí kondicionálu v češtině. 1976, 150 s. info
 • KARLÍK, Petr. Závislé otázky zjišťovací. Edited by Miroslav Grepl. 1974, 85 s. info

5. 10. 2004

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.