Project information
Vnější a vnitřní vazby, souvislosti a kontexty ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách

Project Identification
MUNI/A/0900/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření „badatelské dílny“ pro studenty doktorských studijních programů realizovaných Ústavem slavistiky FF MU a jejich zapojení do výzkumných úkolů (počínaje zadáním odborného úkolu, přes jeho zpracování až k publikování výsledků ve společné publikaci). Po odborné stránce si projekt v návaznosti na tradici brněnské literární komparatistiky klade za cíl výzkum slovanských literatur ve vzájemných souvislostech a v souvislostech s ostatními (neslovanskými) literaturami. Zároveň v rámci projektu hodláme zkoumat vazby uvnitř jednotlivých slovanských literatur, a to především s ohledem na takové souvislosti, kterým dříve nebylo věnováno dostatek pozornosti. Výstupem projektu bude kolektivní publikace, do níž přispějí všichni klíčoví členové výzkumného týmu. Dále v rámci projektu bude podpořena příprava a publikace čtyř článků v odborných periodikách, realizace čtyř publikovaných vystoupení na konferencích a tří prezentace na odborné akci.Projekt navazuje na dřívější projekty specifického výzkumu řešené na Ústavu slavistiky FF MU.

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.