Project information
Procesy učení v různých sociálních prostředích

Projekt specifického výzkumu je zaměřen na podporu výzkumných aktivit studentů doktorského studia oborů Pedagogika a Andragogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Koncepce projektu vychází z řešení specifického výzkumu na ÚPV v předchozích letech. Obsahová struktura projektu je modifikována s ohledem na vývoj řešení aktuálních výzkumných projektů na ÚPV. Zastřešujícím tématem projektu jsou procesy učení, které jsou analyzovány ve dvou rovinách. První rovinu představuje vývojové hledisko, konceptuálním rámcem výzkumných aktivit projektu je pojetí celoživotního učení. Druhá rovina výzkumu je vztažena k různým sociálním kontextům, ve kterých se procesy učení vyskytují. Konkrétně se aktivity projektu vztahují k výzkumu reálné školní výuky, výzkumu vnitřních procesů a vnějších podmínek rozvoje školy, a dále k výzkumu učení v neškolských institucionálních kontextech. Aktivity specifického výzkumu jsou řešeny pomocí kvantitativních, kvalitativních i smíšených metodologických přístupů, přičemž jsou využívány rozmanité výzkumné designy. Očekávané výsledky obohacují zdrojovou základnu oborů, ukazují další možnosti výzkumu a také možnosti uplatnění výsledků v praxi a ve vzdělávací politice. Studenti doktorského studia se do projektu zapojují v návaznosti na vlastní výzkumné aktivity v dizertačních projektech.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.