Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch (FFTULATINCINA)

Investor logo
Project Identification
304011U620
Project Period
2/2020 - 5/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Trnava University

Náplňou projektu je inovácia obsahu univerzitného vzdelávania v rámci
predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, a to s prihliadnutím na nové poznatky v oblasti latinskej a gréckej
vzdelanosti. Priame prepojenie projektu s regionálnymi zamestnávateľmi
umožní formou odborných prednášok, seminárov, workshopov a exkurzií
zvýšiť možnosti zamestnať sa pre absolventov vybraných študijných odborov. V rámci riešenia projektu sa vytvoria
inovatívne študijné materiály a dôjde k zintenzívneniu spolupráce medzi
expertmi z Čiech a Slovenska. Vytvorí sa interdisciplinárna skupina
odborníkov z vedeckého prostredia i praxe pripravená podieľať sa na
ďalších projektoch.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.