Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců (PAPEA)

Předkládaný výzkumný záměr je orientován na zmapování stěžejních podmínek psychologické přípravy vrcholových sportovců v České republice. Projekt vychází z výsledků realizované výzkumné studie Psychologické koreláty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v ČR, která se zabývala psychologickými souvislostmi vzniku a rozvoje syndromu přetrénování. Její výsledky poukázaly na významné opomíjení stěžejních faktorů sportovního výkonu, jež jsou spojeny s psychologickou přípravou vrcholových sportovců. Psychologická příprava elitních sportovců je sportovci i jejich trenéry často vnímána výhradně jako efektivní nástroj ke zvyšování výkonu, nikoli jako nástroj, pomáhající zmírnit negativní dopady extrémní fyzické i psychické zátěže, která je s jimi realizovanou sportovní činností spojena. Opomíjena je tak její role cenného protektivního faktoru prevence selhání sportovce z psychologických příčin, který může mít významný protektivní vliv nejen na výkon sportovce, ale i na jeho celkový psychický i fyzický stav a vnímanou životní spokojenost. Studie přispěje k orientaci v užívaných strategiích, technikách a metodách psychologické přípravy vrcholových sportovců a současně umožní ověřit psychometrické charakteristiky vybraných zahraničních psychodiagnostických nástrojů i vhodnost jejich užití v českém sociokulturním prostředí.

Publications

Total number of publications: 2