Kulturní identita v dějinách střední Evropy (Kulturní identita)

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FFMU, orientovaného na zkoumání dějin středoevropské kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým iniciativám historických a sociálních věd, stejně jako promýšlení tradičních výkladů středoevropských dějin. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a příslušná prezentace výsledků v rámci obvyklých vědeckých publikací, na straně druhé pak intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů do již probíhajícího výzkumu. Řešitelský tým, tvořený z větší části doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde v první řadě o zkoumání starších i novějších dějin střední Evropy se zaměřením k otázkám státnosti, stavovství, reprezentace různých sociálních skupin, proměny ekonomiky, náboženství i vztahu národa a země. Jednou z tematických priorit zůstávají aspekty moderního bádání o dějinách českých zemí, reflektovaného v širokých evropských souvislostech, nověji se pak badatelská činnost týmu koncentruje na problematiku obrazu, reprezentace a komunikace v perspektivě dlouhého trvání a ve vztahu k teorii kulturněhistorických disciplín.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.