Zaměstnanci fakulty

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.411
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3432
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace
 • Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., roz. Čornejová, *1977, 3 děti
Současné pracoviště
Funkce na pracovišti
 • vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. v oboru historie - český jazyk a literatura, FF MU Brno, diplomová práce "Vývoj pomístních jmen na Brněnsku v 16. - 20. století", vedoucí práce prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • 2007: Ph.D. v oboru český jazyk, FF MU Brno, dizertační práce "Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století), školitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Přehled zaměstnání
Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost
 • Výuka předmětů (aktuální): Stará čeština, Základy onomastiky, Historická toponomastika, ABC češtiny, Vademecum českého jazyka
 • Výuka předmětů (dříve): Historická mluvnice češtiny, Historická slovotvorba a syntax, Norma a kodifikace, TOP10 (morfologická kodifikace současné spisovné češtiny)
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • Členka zkušební komise bakalářské a magisterské závěrečné zkoušky oboru Český jazyk a literatura
 • Oblasti vědeckovýzkumné činnosti: onomastika, toponomastika, slovotvorba staré češtiny se zaměřením na místní a pomístní jména
Účast na grantech
 • 2007-2011: členka řešitelského týmu projektu MŠMT programu LC "Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)" (LC546)
 • 2011-2013: řešitelka postdoktorského grantu GA ČR 406/11/P082 "Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy"
 • 2020-2022: členka řešitelského týmu projektu MK programu NAKI II "Kramářské písně v brněnských historických fondech" (DG18P02OVV021)
Akademické stáže - zahraniční pobyty
 • červenec 2003 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
 • červenec - srpen 2004 Serbski institut v Budyšíně, Německo (3 týdny letní školy lužické srbštiny)
 • říjen 2004 - červen 2005 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko (2 semestry; stipendium ERNST MACH)
 • červenec - září 2005 Universität Regensburg, Německo (3 měsíce; stipendium BAYHOST)
 • září 2007 - Universität Leipzig (Institut für Slavistik), Německo (1 týden)
 • říjen 2007 - Univerzita Komenského Bratislava (Katedra slovenského jazyka), Slovensko (1 týden)
 • srpen 2009 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
Univerzitní aktivity
 • 2005-2010 koordinace jedné ze sítí programu CEEPUS na FF
Mimouniverzitní aktivity
 • od roku 2015 členka Jazykovědného sdružení ČR
 • od roku 2015 členka ICOS (The International Council of Onomastic Sciences)
 • od roku 2015 členka Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • od roku 2005 členka Onomastické komise AVČR
 • členství v odborné porotě okresních a krajských kol Oympiády českého jazyka (2004, 2006)
Přednášky pro veřejnost
 • přednáška "Tvoření nejstarších českých místních jmen" v Kruhu přátel českého jazyka (16. 4. 2008, Praha)
 • přednáška "Líšeňská pomístní jména" v rámci přednáškového cyklu k 450. výročí povýšení Líšně na městečko (14. 1. 2009, Brno-Líšeň)
 • přednáška "Odraz minulosti v pomístních jménech" v Jazykovědném sdružení, pobočce při Ostravské univerzitě (22. 4. 2009, Ostrava)
 • přednáška "Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen" v Jazykovědné sdružení České republiky (5. 3. 2015, Praha)
Vybrané publikace
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Deutsche Spuren in Namen der mährischen Weinbauriede. Österreichische Namenforschung. Wien: Praesens Verlag, 2023, roč. 49, s. 113-142. ISSN 1028-1495. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Jaselská, Vídeňská, Skandinávská – vžitá zeměpisná jména v brněnských uličních názvech. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií. 2023. 2023. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Černá dáma a Hugo z Lednice : Příspěvek ke studiu fytonym. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2022, roč. 63, č. 1, s. 55-68. ISSN 1211-4413. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Brněnské pojmenovací ankety. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet češtiny pro cizince, 2022. s. 19-29. ISBN 978-80-280-0059-2. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Brněnské pojmenovací ankety. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií. 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Exonyma v uličních názvech Česka. In 22. slovenská onomastická konferencia. 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Rudolf Šrámek: Putování za názvy obcí Jihlavska. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát. 2021. 119 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-87542-38-5. Linguistica Brunensia. Czechia: -, 2022, roč. 70, č. 2, s. 94-97. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2022-2-11. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Brno: Moravské zemské muzeum, 2022. 132 s. ISBN 978-80-7028-557-2. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks. Brno: The Moravian Museum, 2022. 139 s. ISBN 978-80-7028-574-9. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kaple sv. Marty nad Frymburkem? (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 62, č. 1, s. 251. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ad "Chorvatská příjmení v Hlohovci a ve Valticích" (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 62, č. 1, s. 252-254. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela a Hana GLOMBOVÁ. The Wide Road to Brno. Broadside Ballads with Secular Themes. Exhibition Catalogue. Brno: Moravian Museum/Moravské zemské muzeum, 2021. 150 s. ISBN 978-80-7028-548-0. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. JANA MATÚŠOVÁ, IRENA ŠVEHLOVÁ: HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ. 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2018, 70 s., ISBN 978-80-88197-06-5. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, č. 2, s. 440-443. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Soupis prací Jany Pleskalové. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 68, č. 1, s. 79-90. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2020-1-6. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (22. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (24. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Draci na brněnských kolejích (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 61, č. 2, s. 491. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. "Wir fingen Fische im Jaispitz." Zur Entwicklung von Ortsbezeichnungen in den Gemeinden mit einer ehemaligen kroatischen Besiedlung in der Umgebung von Mikulov. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Die Farben des kroatischen Mährens. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 2020. s. 170-172. ISBN 978-80-270-8390-9. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2019, roč. 60, č. 2, s. 305-307. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela, Jiří MARTÍNEK, Robert ŠIMŮNEK, Milan HARVALÍK, Vladimír LIŠČÁK, Irena ŠVEHLOVÁ, Pavla STARÁ TRYHUBOVÁ a Petra ZELENÁ. Historická geografická jména České republiky. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2019. 140 s. ISBN 978-80-88197-17-1. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. „Chytali jsme ryby v Jajšpici“. K vývoji pomístních jmen v obcích s někdejším chorvatským osídlením na Mikulovsku. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Barvy chorvatské Moravy. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z. s., 2017. s. 146-148. ISBN 978-80-270-3248-8. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, roč. 57, č. 1, s. 20-25. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. WALTER WENZEL: NAMEN UND GESCHICHTE. ORTS- UND PERSONENNAMEN IM DEUTSCH-WESTSLAWISCHEN SPRACHKONTAKTRAUM ALS HISTORISCHE ZEUGNISSE. Baar, Hamburg 2014, Hrsg. Andrea und Silvio Brendler, 442 s. (recenze). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 57, č. 1, s. 160-163. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu. In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 134-143. ISBN 978-80-7464-843-4. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. In Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Onomastické komisi. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Názvoslovné komisi ČÚZK. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví. In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Pomístní jména v jihomoravském pohraničí (na příkladu obce Jevišovka). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, roč. 18, č. 1, s. 159-164. ISSN 1803-5663. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie Pohořelic (okr. Brno-venkov). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2014, roč. 55, č. 1, s. 32-52. ISSN 1210-6860. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014, roč. 55, č. 1, s. 24-31. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. E-learningová opora kurzu CJBB138 Stará čeština. FF MU, 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členka Onomastické komise. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences). 2014. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí. In Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň. 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Milan Harvalík – Eva Minářová – Jana Marie Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Masarykova univerzita, Brno 2009, 315 s. Slovanský ústav AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Myšlení o toponymech. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela a Lenka JANÁČOVÁ. Dědictví chorvatštiny v pomístních jménech obce Jevišovka. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2012, roč. 12, č. 2, s. 3-10. ISSN 1213-3612. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 30-35. ISBN 978-80-86496-62-7. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011, roč. 80, č. 4, s. 419-430. ISSN 0037-6736. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011, roč. 52, č. 1, s. 218-222. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí. In X. sjezd historiků. 2011. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela a František BAČOVSKÝ. Líšeňská pomístní jména. In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. 2. vyd. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, 2011. s. 52-74. Historie a kultura Líšně, sv. 1a. ISBN 978-80-260-0087-7. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen. In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. s. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. s. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela, Jaroslav DAVID a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků. Praha - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. 521 s. ISBN 978-80-7368-779-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 51, č. 1, s. 151-180. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska. In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik. In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 53-74. ISBN 978-80-7294-508-5. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svědectví o chorvatském osídlení jižní Moravy ve vlastních jménech. In Setkání mladých kroatistů. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména. In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, roč. 50, č. 1, s. 250-254. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, roč. 50, č. 1, s. 237-241. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik. In IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren. In XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner. 2009. info
 • BROMOVÁ, Veronika a Michaela ČORNEJOVÁ. Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. In Setkání bohemistů Cikháj 2006. Brno: Tribun EU, 2008. s. 30-39. ISBN 978-80-7399-364-1. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář. In Onomastika a škola 8. 2008. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, roč. 49, -, s. 85-90. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Úvodní slovo. In Jazyk a jeho proměny. Brno, 2008. s. 9-12. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. Linguistica online. 2007, roč. 6, -, s. -, 11 s. ISSN 1801-5336. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K nejstarším českým zeměpisným jménům. In XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov. 2007. ISBN 978-80-8084-237-6. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. s. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století). Brno: rukopis dizertační práce obhájené na MU, 2007. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština dnešních slovenských studentů. In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 2006. s. 166-171. ISBN 80-89037-04-6. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, roč. 47, -, s. 140-150. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, roč. 53, -, s. 139-147. ISSN 0231-7567. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 223-224. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 221-223. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 294-297. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci - Wiener Anteil an der Anfaengen der tschechischen nationalen Erneurung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen. Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.). Praha: Academia, 2004. 432 s. Vídeňský podíl na počátcích českého národního... ISBN 80-200-1183-8. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen. Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 47-55. ISBN 80-210-3373-8. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 87, č. 1, s. 36-39. ISSN 0027-8203. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština slovenských studentů aneb Vždyť jsme byli společný stát. In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Awadová, L. et al. (eds.). Brno: Vlastním nákladem, 2003. s. 16-21. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Bohuslav Havránek (30. 1. 1893 - 2. 3. 1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-3384. info

9. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.