Zaměstnanci fakulty

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.315
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3432
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace
 • Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., roz. Čornejová, *1977; 3 děti
Současné pracoviště
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. v oboru historie - český jazyk a literatura, FF MU Brno, diplomová práce "Vývoj pomístních jmen na Brněnsku v 16. - 20. století", vedoucí práce prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • 2007: Ph.D. v oboru český jazyk, FF MU Brno, dizertační práce "Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století), školitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Přehled zaměstnání
Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti: vlastní jména (onomastika), stará čeština
 • Výuka předmětů (aktuální): Stará čeština, Základy onomastiky, Historická toponomastika, ABC češtiny, Vademecum českého jazyka
 • Výuka předmětů (dříve): Historická mluvnice češtiny, Historická slovotvorba a syntax, Norma a kodifikace, TOP10 (morfologická kodifikace současné spisovné češtiny)
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • Členka zkušební komise bakalářské a magisterské závěrečné zkoušky oboru Český jazyk a literatura
účast na grantech
 • 2007-2011: členka řešitelského týmu projektu MŠMT programu LC "Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)" (LC546)
 • 2011-2013: řešitelka postdoktorského grantu GA ČR 406/11/P082 "Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy"
 • 2020-2022: členka řešitelského týmu projektu MK programu NAKI II "Kramářské písně v brněnských historických fondech" (DG18P02OVV021)
Akademické stáže - zahraniční pobyty
 • červenec 2003 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
 • červenec - srpen 2004 Serbski institut v Budyšíně, Německo (3 týdny letní školy lužické srbštiny)
 • říjen 2004 - červen 2005 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko (2 semestry; stipendium ERNST MACH)
 • červenec - září 2005 Universität Regensburg, Německo (3 měsíce; stipendium BAYHOST)
 • září 2007 - Universität Leipzig (Institut für Slavistik), Německo (1 týden)
 • říjen 2007 - Univerzita Komenského Bratislava (Katedra slovenského jazyka), Slovensko (1 týden)
 • srpen 2009 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
Univerzitní aktivity
 • 2005-2010 koordinace jedné ze sítí programu CEEPUS na FF
Mimouniverzitní aktivity
 • od roku 2024 členka redakční rady periodika Acta Onomastica
 • od roku 2015 členka Jazykovědného sdružení ČR
 • od roku 2015 členka ICOS (The International Council of Onomastic Sciences)
 • od roku 2015 členka Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • od roku 2005 členka Onomastické komise AVČR
 • členství v odborné porotě okresních a krajských kol Oympiády českého jazyka (2004, 2006)
Přednášky pro veřejnost
 • přednáška "Tvoření nejstarších českých místních jmen" v Kruhu přátel českého jazyka (16. 4. 2008, Praha)
 • přednáška "Líšeňská pomístní jména" v rámci přednáškového cyklu k 450. výročí povýšení Líšně na městečko (14. 1. 2009, Brno-Líšeň)
 • přednáška "Odraz minulosti v pomístních jménech" v Jazykovědném sdružení, pobočce při Ostravské univerzitě (22. 4. 2009, Ostrava)
 • přednáška "Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen" v Jazykovědné sdružení České republiky (5. 3. 2015, Praha)
Vybrané publikace
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Střípky z brněnské jazykové krajiny. In Onomastické oddělení ÚJČ AV ČR. 2024. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ženy v brněnských ulicích. Brno, 2024. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Deutsche Spuren in Namen der mährischen Weinbauriede. Österreichische Namenforschung. Wien: Praesens Verlag, roč. 49, č. 1, s. 113-141. ISSN 1028-1495. 2023. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Světové Česko - výstava v ČÚZK. In Acta Onomastica. Praha. s. 277-278. ISSN 1211-4413. 2023. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Názvy trampských osad. In Acta Onomastica. Praha. s. 280-281. ISSN 1211-4413. 2023. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Tereza Klemensová: Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník. Ostrava: Ostravská univerzita, Pavel Mervart, 2021, 291 s., ISBN 978-80-7599-287-1 (Ostravská univerzita), ISBN 978-80-7465-499-2 (Pavel Mervart). Acta Onomastica. Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, roč. 64, č. 2, s. 407-411. ISSN 1211-4413. doi:10.58756/a2641778. 2023. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Jaselská, Vídeňská, Skandinávská – vžitá zeměpisná jména v brněnských uličních názvech. In Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet češtiny pro cizince. s. 11-19. ISBN 978-80-280-0337-1. 2023. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Hrachovina - nová skulptura v místě brněnského dopravního uzlu. In Acta Onomastica. Praha. s. 448-449. ISSN 1211-4413. 2023. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela a Přemysl MÁCHA. Nářeční tvary v úředních názvech, FF MU, Brno, 15. 11. 2023. 2023. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Černá dáma a Hugo z Lednice : Příspěvek ke studiu fytonym. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 63, č. 1, s. 55-68. ISSN 1211-4413. 2022. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Brněnské pojmenovací ankety. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet češtiny pro cizince. s. 19-29. ISBN 978-80-280-0059-2. 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Brněnské pojmenovací ankety. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií. 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Exonyma v uličních názvech Česka. In 22. slovenská onomastická konferencia. 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Rudolf Šrámek: Putování za názvy obcí Jihlavska. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát. 2021. 119 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-87542-38-5. Linguistica Brunensia. Czechia: -, roč. 70, č. 2, s. 94-97. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2022-2-11. 2022. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Brno: Moravské zemské muzeum. 132 s. ISBN 978-80-7028-557-2. 2022. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks. Brno: The Moravian Museum. 139 s. ISBN 978-80-7028-574-9. 2022. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kaple sv. Marty nad Frymburkem? (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 62, č. 1, s. 251. ISSN 1211-4413. 2021. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ad "Chorvatská příjmení v Hlohovci a ve Valticích" (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 62, č. 1, s. 252-254. ISSN 1211-4413. 2021. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela a Hana GLOMBOVÁ. The Wide Road to Brno. Broadside Ballads with Secular Themes. Exhibition Catalogue. Brno: Moravian Museum/Moravské zemské muzeum. 150 s. ISBN 978-80-7028-548-0. 2021. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. JANA MATÚŠOVÁ, IRENA ŠVEHLOVÁ: HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ. 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2018, 70 s., ISBN 978-80-88197-06-5. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, č. 2, s. 440-443. ISSN 1211-4413. 2020. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Soupis prací Jany Pleskalové. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 68, č. 1, s. 79-90. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2020-1-6. 2020. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (22. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (24. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Draci na brněnských kolejích (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 61, č. 2, s. 491. ISSN 1211-4413. 2020. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. "Wir fingen Fische im Jaispitz." Zur Entwicklung von Ortsbezeichnungen in den Gemeinden mit einer ehemaligen kroatischen Besiedlung in der Umgebung von Mikulov. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Die Farben des kroatischen Mährens. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. s. 170-172. ISBN 978-80-270-8390-9. 2020. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 60, č. 2, s. 305-307. ISSN 1211-4413. 2019. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela, Jiří MARTÍNEK, Robert ŠIMŮNEK, Milan HARVALÍK, Vladimír LIŠČÁK, Irena ŠVEHLOVÁ, Pavla STARÁ TRYHUBOVÁ a Petra ZELENÁ. Historická geografická jména České republiky. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. 140 s. ISBN 978-80-88197-17-1. 2019. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. „Chytali jsme ryby v Jajšpici“. K vývoji pomístních jmen v obcích s někdejším chorvatským osídlením na Mikulovsku. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Barvy chorvatské Moravy. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z. s. s. 146-148. ISBN 978-80-270-3248-8. 2017. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 57, č. 1, s. 20-25. ISSN 1211-4413. 2016. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. WALTER WENZEL: NAMEN UND GESCHICHTE. ORTS- UND PERSONENNAMEN IM DEUTSCH-WESTSLAWISCHEN SPRACHKONTAKTRAUM ALS HISTORISCHE ZEUGNISSE. Baar, Hamburg 2014, Hrsg. Andrea und Silvio Brendler, 442 s. (recenze). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 57, č. 1, s. 160-163. ISSN 1211-4413. 2016. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu. In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. s. 134-143. ISBN 978-80-7464-843-4. 2016. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. In Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Onomastické komisi. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Názvoslovné komisi ČÚZK. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví. In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Pomístní jména v jihomoravském pohraničí (na příkladu obce Jevišovka). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, roč. 18, č. 1, s. 159-164. ISSN 1803-5663. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie Pohořelic (okr. Brno-venkov). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, roč. 55, č. 1, s. 32-52. ISSN 1210-6860. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 55, č. 1, s. 24-31. ISSN 1211-4413. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. E-learningová opora kurzu CJBB138 Stará čeština. FF MU, 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členka Onomastické komise. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences). 2014. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí. In Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň. 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Milan Harvalík – Eva Minářová – Jana Marie Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Masarykova univerzita, Brno 2009, 315 s. Slovanský ústav AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Myšlení o toponymech. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela a Lenka JANÁČOVÁ. Dědictví chorvatštiny v pomístních jménech obce Jevišovka. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, roč. 12, č. 2, s. 3-10. ISSN 1213-3612. 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. s. 30-35. ISBN 978-80-86496-62-7. 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, roč. 80, č. 4, s. 419-430. ISSN 0037-6736. 2011. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 52, č. 1, s. 218-222. ISSN 1211-4413. 2011. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí. In X. sjezd historiků. 2011. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela a František BAČOVSKÝ. Líšeňská pomístní jména. In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. 2. vyd. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň. s. 52-74. Historie a kultura Líšně, sv. 1a. ISBN 978-80-260-0087-7. 2011. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména. In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. s. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen. In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem. s. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. s. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela, Jaroslav DAVID a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků. Praha - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 521 s. ISBN 978-80-7368-779-3. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 51, č. 1, s. 151-180. ISSN 1211-4413. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska. In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita. s. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik. In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita. s. 53-74. ISBN 978-80-7294-508-5. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svědectví o chorvatském osídlení jižní Moravy ve vlastních jménech. In Setkání mladých kroatistů. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména. In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 50, č. 1, s. 250-254. ISSN 1211-4413. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 50, č. 1, s. 237-241. ISSN 1211-4413. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik. In IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren. In XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner. 2009. info
 • BROMOVÁ, Veronika a Michaela ČORNEJOVÁ. Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. In Setkání bohemistů Cikháj 2006. Brno: Tribun EU. s. 30-39. ISBN 978-80-7399-364-1. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář. In Onomastika a škola 8. 2008. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 49, -, s. 85-90. ISSN 1211-4413. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Úvodní slovo. In Jazyk a jeho proměny. Brno. s. 9-12. ISBN 978-80-7294-301-2. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. Linguistica online. roč. 6, -, s. -, 11 s. ISSN 1801-5336. 2007. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K nejstarším českým zeměpisným jménům. In XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov. ISBN 978-80-8084-237-6. 2007. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci. s. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7. 2007. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století). Brno: rukopis dizertační práce obhájené na MU, 2007. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495. 2006. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština dnešních slovenských studentů. In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. s. 166-171. ISBN 80-89037-04-6. 2006. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 47, -, s. 140-150. ISSN 1211-4413. 2006. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, roč. 53, -, s. 139-147. ISSN 0231-7567. 2005. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 46, -, s. 223-224. ISSN 1211-4413. 2005. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 46, -, s. 221-223. ISSN 1211-4413. 2005. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 46, -, s. 294-297. ISSN 1211-4413. 2005. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci - Wiener Anteil an der Anfaengen der tschechischen nationalen Erneurung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen. Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.). Praha: Academia. 432 s. Vídeňský podíl na počátcích českého národního... ISBN 80-200-1183-8. 2004. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen. Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita. s. 47-55. ISBN 80-210-3373-8. 2004. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, roč. 87, č. 1, s. 36-39. ISSN 0027-8203. 2004. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština slovenských studentů aneb Vždyť jsme byli společný stát. In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Awadová, L. et al. (eds.). Brno: Vlastním nákladem. s. 16-21. 2003. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Bohuslav Havránek (30. 1. 1893 - 2. 3. 1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-3384. 2003. info

11. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.