Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

odborná pracovnice ve výzkumu – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6840
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D., 7.6.1979, Prachatice, vdaná, 1 dítě
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník ve výzkumu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: ukončeno doktorské kombinované studium, udělen titul: Ph.D., doktroská práce: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu
 • 2004-2013: doktorské studium
 • 2004: promována v oboru archeologie, udělen titul: Mgr., diplomová práce: Střelné zbraně z hradu Rokštejna
 • 1997-2004: studium magisterské prezenční jednooborové archeologie na ÚAM FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 2005: zaměstnanec Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
Pedagogická činnost
 • FF:AEA_04 Archeologie středověku I
 • FF:AEA_68 Archeologie středověku II
 • FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář
 • FF:AEA_73 Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop I – prospekce
 • FF:AEA_74 Metodologie archeologické prospekce a exkavace: workshop II – exkavace
 • FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I
 • FF:AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku
 • FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství
 • FF:AEB_63 Dějiny staveb
 • FF:AEB_64 Stavebně historický průzkum
 • FF:AEB_65 Aplikace stávajících a moderních metod SHP- týdenní praktický workshop
 • FF:AEA_45 Praxe archeologické exkavace: workshop II (C) (3 týdny)
 • FF:AEA_05 Státní závěrečná zkouška bakalářská FF:AEA_19 Seminář k magisterské diplomové práci I FF:AEA_36 Bakalářská diplomová práce FF:AEA_39 Magisterská diplomová práce FF:AEA_47 Seminář k bakalářské diplomové práci FF:AEA_48 Seminář k bakalářské oborové práci FF:AEA_49 Privatissimum A FF:AEA_50 Privatissimum B FF:AEA_70 Bakalářská oborová práce FF:AEA_71 Seminář k magisterské oborové práci
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2009: povrchová prospekce zaniklých sídel na panství Rokštejn-Brtnice specializace: archeologie vrcholného a pozdního středověku, vesnická a hradní sídla, ekonomické zázemí center a jejich kolaps, militária
 • od 2000: vedoucí terénní prací při exkavaci hradního areálu hradu Rokštejna, k.ú. Panská Lhota
 • 2016: GRANTOVÝ FOND pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU: projekt: Kolaps středověkého zemědělského zázemí na Jihlavsku a přeměna Brtnického dominia v 15. století
Akademické stáže
 • 2011: červen - týdenní studIjní pobyt u prof. O. Creightona v Exeteru: Medieval castles and fortifications, Landscape archaeology (especially ‘designed’ and elite landscapes), specializace zaniklá sídla a využití krajiny např. Dartmooru (v rámci OPVK: Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe)
 • 2006-2007: Erasmus: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Institut archeologii, jednosemestrální studijní pobyt související se zpracovávaným tématem dizertační práce (září 2006-únor 2007)
Univerzitní aktivity
 • 2013-2016: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI(DF13P01OVV005): oddíl feudální sídla a oddíl středověké vesnice
 • 2012-2015: Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce, kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0230, MŠMT OPVK - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, řešitel projektu Mgr. Jana Fantová, garant aktivity 3B: Inovace a zefektivnění výuky terénního znalectví a dokumentace, 3C: Mezioborové studium nemovitých památek na základě využití a edukace pokročilých metod 3D dokumentace výuka předmětů: AEB_63 Dějiny staveb, AEB_64 Stavebně historický průzkum, AEB_65 Aplikace stávajících a moderních metod SHP- týdenní praktický workshop
 • 2009-2012: Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe, kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0187, řešitel: PhDr. Miroslava Pluháčková; lektor aktivity 03 - Metodologie archeologické prospekce a exkavace:
 • 2005-2011: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, kód projektu: MSM0021622427, řešitel: Prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017-2020: Univerzita 3. věku v Prachaticích: Šumava bez hranic;
 • 2013-2016: Univerzita 3. věku v Prachaticích: Zlatá stezka, přednášky: pravěk až středověk J-Čech v souvislosti s obchodními trasami, Vývoj panství podél Zlaté stezky, Hospodářstí na Zlaté stezce
Vybrané publikace
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Aleš HOCH. Rytířský turnaj, lov, střelba. In Svět středověkých her. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava. s. 53-76. ISBN 978-80-7247-164-5. 2020. info
 • DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Jana MAZÁČKOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu. In Miedzynarodova interdyscyplinarna konferencja naukowa – „Wieś zagiona – stan i perspektywy badań. 2014. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn Castle (Czech Republic) : archaeological evidence of military activities. In Lech, Marek. Weapons Bring Peace? Warfare In Medieval And Early Modern Europe. Wrocław: University of Wrocław Institute of Archeology. s. 255-289. ISBN 978-83-61416-96-8. 2013. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr VACHŮT. Meč v jímce. Nález od Velkého Špalíčku v Brně. In Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129. 2013. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Kateřina DOLEŽALOVÁ. Stančice : povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, roč. XCVII, č. 2, s. 259-284. ISSN 0323-0570. 2012. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn: příklad zmapování vojenské kampaně proti hradu. In Brych, V. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha: Národní Muzeum Praha. s. 51-54. ISBN 978-80-7036-374-4. 2012. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 36, č. 1, s. 61-85. ISSN 0231-5823. 2011. Digitální knihovna FF MU info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologický výzkum hradu Rokštejna v letech 2007-2009 (sezóna 26.-28.). In Zimola, D. - Moržolová, L. - Hejhal, P. - Hájek, O. Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. s. 18-22. ISBN 978-80-86382-36-4. 2011. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a David ZIMOLA. Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 371-383, 777-779, 16 s. ISBN 978-80-7422-027-2. 2010. info
 • KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8. 2008. info
 • KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku. Forum urbes medii aevi. Brno, roč. 5, č. 1, s. 312-335. ISSN 1803-1749. 2008. info
 • KREJSOVÁ, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 2005-2006, M10-11, s. 162-169. ISSN 1211-6327. 2007. info
 • KREJSOVÁ, Jana. Dochované fragmenty tesáků z hradu Rokštejna. In Archeologické výzkumy na Vysočině. 1/2007. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava. s. 267-276. ISBN 978-80-86382-03-6. 2007. info
 • KREJSOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. 25. sézona archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k.ú. Panská Lhota. In Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava. s. 44-46. ISBN 978-80-86382-03-6. 2007. info

27. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.