Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
POJETÍ STYLISTIKY
 
Starší studie jsou k dispozici v uvedených sbornících, na webové stránky budou vloženy po aktualizaci obsahu. Bibliografické údaje k jednotlivým studiím naleznete v sekci Bibliografie stylistiky.
 
 
Anglická stylistika
 
KŘÍSTEK, M. K možnostem srovnávání českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky.
 
Příspěvek se věnuje možnostem srovnávací stylistické analýzy. Nastiňuje obecné možnosti tohoto druhu analýzy a na příkladu srovnávání českých a anglosaských teorií stylu, které se vyvinuly během 20. století, připomíná pět bodů, jimž je možné se věnovat: 1) definice stylu a stylistiky, 2) postavení stylistiky mezi ostatními teoretickými disciplínami, 3) stratifikace stylistiky, 4) funkční přístup v české a anglosaské stylistice, 5) vzájemný vliv českých a anglosaských koncepcí stylu.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KŘÍSTEK, M. Vybrané odlišnosti českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky.

Příspěvek se věnuje možnostem srovnávání teorií stylu, v tomto konkrétním případě českých a anglosaských, jak se vyvinuly během 20. století. Věnuje se především třem hlavním bodům: definicím stylu a stylistiky, stratifikaci stylistiky, vzájemnému vlivu českých a anglosaských teorií stylu. Připojen je rovněž podrobný soupis prací souvisejících s touto problematikou.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

URBANOVÁ, L. a OAKLAND, A. Úvod do anglické stylistiky.

URBANOVÁ, L. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study?

Článek se zabývá stanovením rozdílů a podobností v pojetí stylistiky a vymezení pojmu styl v české a britské lingvistické tradici. Dospívá k názoru, že obě tradice sdílejí společné východisko při studiu stylistických jevů, kterým je funkční pojetí stylu jako prostředku vyjádření komunikativních potřeb mluvčího/pisatele při interpretaci mimojazykové skutečnosti.
Základní rozdíl v pojetí stylu mezi českou a britskou jazykovědnou tradicí spočívá v úhlu pohledu. Česká tradice zdůrazňuje více uspořádání jazykových prostředků za účelem vyjádření komunikativního záměru mluvčího/pisatele, zatímco britská tradice se více opírá především o sociolingvistická kritéria při určování výběru jazykových prostředků.
Základní pojem, který současná britská stylistika uznává, není styl, který nelze přesně, jednoznačně definovat, ale registr, jehož definice vychází primárně ze situačního kontextu a také ze sociolingvistické charakteristiky uživatele jazyka. V současné interpretaci stylistických jevů považuje autorka za klíčovou Hallidayovu sociální interpretaci jazyka (Language as Social Semiotic 1978).

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 
 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz