Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
OBECNÉ OTÁZKY STYLIZACE
 
Starší studie jsou k dispozici v uvedených sbornících, na webové stránky budou vloženy po aktualizaci obsahu. Bibliografické údaje k jednotlivým studiím naleznete v sekci Bibliografie stylistiky.


Jazykové prostředky ze stylistického hlediska

KRČMOVÁ, M. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele.

Stať ukazuje, že rozdíl mezi projevy mluvenými a psanými není pouhým důsledkem kódu, v němž komunikace probíhá, ale je založen daleko hlouběji: Vychází již z procesu osvojování jazyka, který probíhá u mluvených projevů v prvním (mateřském) jazyce přirozenou cestou v kontaktu s celkem národního jazyka, zatímco produkce psaných textů se osvojuje řízeným didaktickým procesem a je primárně vázána na jazyk spisovný. Také percepce mluveného a psaného textu je odlišná nejen ve smyslu psaní - slyšení, ale i ve způsobu percepce textu a rozsahu úseků, které lze naráz vnímat a intepretovat. To vše se, někdy i ne zcela vědomě, promítá do stylu komunikátu. Proto autorka soudí, že volba kódu, rozhodování o mluvenosti nebo psanosti, není ve skutečnosti slohotvorným činitelem srovnatelným s ostatními činiteli, které na styl komunikátu působí.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Proměny zvukové stavby češtiny.

Stať obracející se k zahraničním bohemistům sleduje změny posledních let. Nejnižší rovina jazyka, rovina foneticko-fonologická se v krátkodobém pohledu jeví ve spisovném jazyce jako poměrně stálá. Přehodnocuje se sice stylová platnost některých prvků (zejména dublet typu polévka/polívka) ale změny inventáře fonémů jsou nepatrné: na periferii jazyka sice přibyl foném /dž/, ale to jen dík přejatým slovům a akceptování jejich integrace do češtiny. Naopak se v posledních letech posílila změnou pravopisu perifernost fonému /ó/.
Mimořádně silné živelné přejímání výrazů z angličtiny přináší také nové kombinace zvuků. Do roviny zvukových realizací spisovné češtiny se promítají změny komunikačních situací posledních let, kde se i ve veřejné komunikaci pozitivně hodnotí přirozenost a bezprostřednost jednání, a příliš pečlivá výslovnost se pak může stát signálem oficióznosti, tedy signálem z pragmatického hlediska negativním. Zvuková podoba češtiny veřejné komunikace se dnes přibližuje znění komunikace neveřejné. Vzhledem k tomu, že většina zvukových masmédií má centrum v Praze, stává se normou pražská varianta výslovnosti, a to přesto, že neodpovídá úzu východní části republiky.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Příznakovost a její specifika v morfologii.

Stať se zabývá termínem "příznakovost", který je většinou ve stylistice rozpracováván v souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, že se škála příznakovosti zužuje na příznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s ev. odlišením nářečního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající kodifikace, při určování příznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak kříží zcela nesrovnatelná kritéria, z části poznamenaná i interpretujícím subjektem.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Stratifikace současné češtiny.

Stať určená primárně zahraničním bohemistům komentuje vžitý model stratifikace českého národního jazyka. Upozorňuje na to, že model není tak jednoduchý, jak by se při rychlém pohledu mohlo zdát. Nesporné je postavení krajních pólů modelu, jazyka spisovného na jedné a dialektu na druhé straně. Problémem je však začlenění ostatních útvarů (variet) národního jazyka, strukturních i nestrukturních, zejména obecné češtiny a eventuálně i běžné mluvy, postavení (a i sama existence) interdialektů, a také chápání hranice mezi češtinou spisovnou a tím, čemu se říká "čeština hovorová". Navíc se pod stejným označením nemusejí skrývat totožné pojmy a není úplná shoda ve vymezení okruhů komunikace, pro něž se ten který útvar pokládá za dominantní. Rozdíly v pojetí pak vyplývají jak z míry zobecnění, pro niž se autor rozhoduje, tak z cíle, který svým modelem sleduje, a konečně i ze stavu poznání toho, jak fungovaly jednotlivé útvary v minulých desetiletích a jak se jejich postavení mění v současnosti. Model stratifikace českého národního jazyka, který byl vytvořen, je totiž - jako každý model - jen zobrazením určitého reálného stavu fungování jazyka, který se v konkrétních komunikačních situacích může jevit jinak. V posledních letech dochází právě na tomto poli ke značným změnám; lingvistika je sleduje, k zobecnění však těžko dochází, protože pochopitelně schází jistý odstup od materiálové báze studia.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Stylistika, stylizace a spisovnost.

Stylistická teorie se obvykle problému spisovnosti vyhýbá. Důvodem může být to, že sama otázka spisovnosti není pro daný jazyk a jeho lingvistický popis prioritní (tak např. v anglické stylistice), nebo to, že se mlčky předpokládá zaměření stylistiky na texty veřejné komunikace, v nichž se vědomá volba výrazových prostředků děje v rámci spisovného jazyka a vše, co jeho rámec překračuje, je chybou (ve věcných textech) nebo aktualizací výrazu, tedy záměrným vytvářením specifické stylové hodnoty (v textech uměleckých); tento pohled stojí i u základů funkční stylistiky, na niž navazujeme dodnes. V didaktické aplikaci oboru je takové omezení samozřejmostí, protože škola učí užívat spisovného jazyka ve všech typech veřejné komunikace, které jsou žákům přiměřené. Soukromé komunikaci, kde není spisovný projev očekáván, škola neučí a doufejme nikdy učit nebude.
Stylistika jako věda není oborem preskriptivním, ale je založena na analýze stavu užívání jazyka v nejrůznějších textech jistého období a následném zobecnění zjištěných faktů. V dnešní jazykové situaci je nepochybné, že zúžení jazykového základu pro stylizaci jen na spisovný jazyk a odmítání nebo specifické hodnocení všeho, co jej přesahuje, není reálné. Je tomu tak jak pro uvolnění hranic spisovnosti ve všech jazykových rovinách, tak pro stále širší okruh textů, kterými se obor zabývá. Omezení na spisovný jazyk by mohlo vyhovovat pouze pro veřejné texty věcné, a to ještě jen pro ty primárně psané a současně takové, kde je norma stylizace stabilní (texty administrativní nebo odborné), nevyhovuje však pro ostatní oblasti lidské jazykové komunikace, především pro texty mluvené a texty soukromé povahy, kde není spisovnost předpokládána a kde je čistě spisovný projev sice možný, ale krajně nepravděpodobný. Jedině přijmeme-li ve stylistice jako jazykový materiál pro stylizaci celý národní jazyk, a to nejen hotové prostředky, ale i potence jazyka, můžeme styl textů studovat a popisovat. Spisovnost v opozici k nespisovnosti je pak jen jedním typem polárně chápaných příznaků, s nimiž obor pracuje.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Tvaroslovné inovace v češtině posledních let.

Stať obracející se k zahraničním bohemistům ukazuje, jak se postupně překonává rozdíl mezi tvaroslovnou normou textů veřejné komunikace a kodifikací českého spisovného jazyka. Vývoj po r. 1990 je možno z hlediska kodifikace tvarosloví charakterizovat jako další odklon od archaičnosti a otevření pole spisovného jazyka hovorovým prvkům. Tento proces se promítá do proměn stylových charakteristik morfologických prostředků, neboť knižnost nebo hovorovost tvaru je současně i limitujícím faktorem při jeho začleňování do textů. Je typické, že dnes již nejde o rozhodování o spisovnosti nebo nespisovnosti jednotlivého tvaru, ale o jeho funkční hodnocení a rámci širokého kontextu současné češtiny. Tak se v posledních letech sice nemění základní princip české flexe, ale změnil se odborný rámec hodnocení jejích inovací.
Úzus a z něj vyrůstající norma veřejné komunikace však současně ukazuje, že rozpětí hovorové - neutrální - knižní je pro některé uživatele v tvarosloví příliš široké, takže se občas setkáme jak s hyperkorektností, tak se snahou uplatňovat starší, knižní tvary i tam, kde by byla hovorovost na místě, tak s hovorovostí v textech, kde se předpokládá vybraná spisovnost až knižnost.
Vývoj posledních let přinesl v oblasti morfologie i jeden zcela nový problém - totiž adaptaci množství z angličtiny nově přejímaných slov na morfologický systém češtiny. Soustřeďuje se do okruhu deklinace substantiv. Zapojení do českého textu u nově přejatých slov se děje u apelativ často s mezistupněm v komunikaci zájmové a neveřejné a je ve shodě s tradicí, tj. výraz se přičleňuje k rodu a typu podle zakončení; vzhledem k znění v původním jazyce, angličtině, tak přibývá maskulin - briefing, writter, slide, tag. Česká flexe s poměrně živou alternací může přinášet problémy v psané podobě a to by mohlo být i podnětem k rychlé adaptaci psaní nového slova.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KRČMOVÁ, M. Stylistické aspekty výstavby textu.

KRČMOVÁ, M. Slohová charakteristika prostředků lexikálních.

KRČMOVÁ, M.Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu. Styl umělecké literatury.

KŘÍSTEK, M. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice.

Příspěvek se věnuje deminutivům jako specifické skupině výrazových prostředků a jejich stylové charakteristice v moderních pracích o české stylistice (včetně oblastí komunikace, v nichž se vyskytují). Pozornost je věnována třem základním aspektům, které se u pasáží věnovaných deminutivům v jednotlivých stylistických pracích objevují: způsobům tvoření  deminutiv, jejich stylovým charakteristikám a jejich užívání v jednotlivých stylových oblastech – tedy především tomu, jak se k deminutivům stavějí příslušné stylové normy.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KŘÍSTEK, M. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice.

Příspěvek se věnuje prezentaci opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice; všímá si především toho, zda a v jakém rozsahu byla stylistika chápána jako disciplína zabývající se spisovnými texty, nebo jako disciplína věnující se všem typům textů, tzn. i těm, v nichž se objevují (v různé míře) nespisovné prvky.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

MALÁ, J. Stilistische Funktionen der Phraseologismen in publizistischen Textsorten.

Příspěvek je zaměřen na tři oblasti: frazeologizmy a jejich klasifikaci, stylistické funkce a  konotace frazeologizmů a textové druhy v současných printmédiích. Na příkladě textového druhu „Titelgeschichte“ (titulní story) z magazínu DER SPIEGEL se snaží postihnout stylistické a textové funkce obrazných frazémů (idiomů).

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

MALÁ, J. Stilistische Funktionen der Phraseologismen in publizistischen Texsorten 2.

J. MALÁ: Phraseologismen als Stilmittel.

Článek se zabývá frazeologizmy jako obraznými, názornými a expresivními stylistickými prostředky. Upozorňuje na nejednostnost v klasifikaci frazeologizmů a na rozdílnost jednotlivých frazeologizmů jako stylistických prostředků. Závěrem jsou uvedeny příklady z filmové  recenze, kde jsou využívány  tyto stylistické  prostředky ke zvýšení expresivity a emocionality.

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

MIKULOVÁ, A. Diskurs- und Metaphernproblematik.

Vymezení značně širokého termínu diskurs je východiskem pro sémanticko-stylistickou analýzu publicistických textů zveřejněných na Internetu. Článek dále rozebírá dichotomii literární texty versus texty věcné a krátce pojednává o textech publicistických, jež jsou chápány jako podskupina věcných textů. Dalšími teoretickými body je rámcové stanovení termínu persvaze a metafory, přičemž definice metafory vychází z angloamerické tradice kognitivní lingvistiky a zájem autorky se soustřeďuje na konceptuální a kreativní funkci metafory.
Pro sestavení korpusu bylo směrodatné tématické hledisko, tedy diskurs zdraví a nemoci v německých a českých publicistických textech zveřejněných na Internetu. Analyzované doklady jsou rozděleny na lexémy a metaforické výrazy mající v daném diskursu výpovědní hodnotu a na doklady persvazivních a argumentačních strategií.
Výsledky analýzy jsou hodnoceny ze zorného úhlu relevance pro diskurs; za jeho nejdůležitějšími momenty jsou pokládány: předpokládaná shoda v hodnocení tematizovaných skutečností ze strany autora a adresáta, poměrně značná úloha tabu, u metaforických výrazů, typických lexémů a odborných termínů je kladen důraz na konotace, a konečně z hlediska stylisticko-tematického je u všech textů patrná snaha o vyváženost negativně a pozitivně působících témat.

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

MIKULOVÁ, A.    Expressivität  in Sachtexten.

Článek analyzuje expresivní prostředky ve věcných textech. Nejprve se v něm teoreticky pojednává o podstatě věcných textů, přičemž je kladen důraz na jejich funkci. Autorka vychází z modelu jazykových funkcí Karla Bühlera a zabývá se problematikou funkce jazyka v textech, jež tvoří korpus vlastního materiálového výzkumu. Východiskem podrobné analýzy jednotlivých dokladů je pokus, vytyčit pojem expresivity v jazyce na základě psychologických momentů a s ohledem na kódování afektů v jazyce, resp. jejich dekódování adresátem zkoumaných textů.
Analyzovány byly jednak delší texty z obsáhlejšího prospektu Hypovereinsbank, jednak kratší texty z reklamních materiálů německých a českých bank, resp. pojišťoven. Z komparatistických důvodů byl rovněž excerpován jeden článek z magazínu Česko-moravské stavební spořitelny. Doklady v češtině jsou vždy opatřeny německými překlady od autorky tohoto článku. Konkrétní expresivní prostředky jsou klasifikovány podle jednotlivých jazykových rovin, odděleně jsou zařazovány expresivní momenty ve výstavbě textu, metaforické a rétorické prostředky, a konečně jasně manifestovaný apel na adresáta v příslušném dokladu. Na závěr jsou získaná data stručně statisticky vyhodnocena.

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

ZEMAN, J. Die deutsche Wortstellung.

ZEMAN, J. Satzrahmen, Satzbaupläne und deutsche Wortstellung.

Článek se zabývá souvislostmi mezi větnými vzorci a slovosledem při utváření německých vět v konkrétním aktu mluvené i psané komunikace. Je ukázáno, že větný rámec nepůsobí při komunikaci žádné potíže. Naproti tomu se při tlumočení a výuce němčiny pro cizince jeví jako značný problém.

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

ZEMAN, J.: Von der Wiege bis zur Bahre. Einige Bemerkungen zu temporalen Adverbialia.

Úvodem je zmíněna klasifikace příslovečných určení času v nejdůležitějších německých gramatikách. Následuje popis formální syntaktické a významové výstavby časových výrazů především na dokladech z časopisů "Der Spiegel" a "Stern". Ukazuje se, že tyto výrazy jsou jednak, pokud jde o přesné chápání "časového bodu" a "časového rozpětí", často odkázány na mimojazykové "vědění o světě", jednak ovšem také "nouzově" přejímají představy z oblasti "cesta" příslovečných určení směru (direkcionalií).

Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

 

 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz